Nakon višegodišnjeg iskustva u pružanju usluga klijentima na tržištu novca i valuta, Zapad banka AD Podgorica počela je da klijentima pruža i investicione usluge u skladu sa crnogorskim Zakonom o tržištu kapitala, pod nadzorom Komisije za tržište kapitala Crne Gore.  Prilikom pružanja investicionih usluga, Zapad banka njeguje individualan pristup, kako bi svakom klijentu pružili personalizovanu (tailor made) uslugu, u skladu sa njegovim očekivanjima. 

Pružanje investicionih usluga klijentima i razvoj servisa za investiranje biće u narednom periodu u fokusu Zapad banke.

 

Usluge koje pružamo klijentima su:

 

Trgovina u ime i za račun klijenta

Zaposleni u Sektoru investicionih usluga Zapad banke AD Podgorica, u ime i za račun klijenta, obavljaju kupovinu i prodaju svih vrsta finansijskih instrumenata, akcija, obveznica, fondova, derivata, kako na crnogorskom, tako i na međunarodnom tržištu.

 

Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata

Na računima investicionih usluga koji se otvaraju na ime klijenta, saldiraju se transakcije za klijenta i na njima se čuvaju finansijski instrumenti klijenta. Zapad banka AD Podgorica u ime klijenta naplaćuje sve vrste prihoda od finansijskih instrumenata, koji se nalaze na računu i o svim nastalim promjenama obavještava klijenta. Ističemo da instrumenti sa ovih računa, ne ulaze u imovinu i bilanse banke, već se u svakoj situaciji vode na klijenta, koji ima neograničeno pravo raspolaganja.

 

Investiciono savjetovanje

Uz pomoć Zapad banke AD Podgorica i njenih zaposlenih, uložite svoj novac na način koji odgovara vašim ciljevima, budućim potrebama, vremenskom horizontu ulaganja i sklonosti riziku. Uz pomoć naših zaposlenih, koji posjeduju dugogodišnje iskustvo na finansijskim tržištima, možete formirati portfolio investicija koji će zadovoljiti sve vaše preferencije.

 

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Prilikom pružanja investicionih usluga, Zapad banka AD Podgorica, primjenjuje Pravila pružanja investicionih usluga, kao i naknade iz Pravilnika o tarifama investicionih usluga.