Iznos u EUR:

Do EUR 50.000,00

 

Period otplate:

Do 72 mjeseca;

 

Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

4,97%-9,97%;

 

Naknada za odobrenje kredita (jednokratno):

Do 2,50%.
Reprezentativni primjer 

Iznos kredita u EUR

25.000,00

Period otplate

72 mjeseca

NKS (godišnja)

5,97%

Mjesečni anuitet

413,97

Naknada za odobrenje kredita

250,00

Naknada za 2 (dvije) mjenice

4,00

Naknada za upit u RKR

3,00

Trošak takse za upis u Registar zaloga

50,00

Ukupan iznos kamate

4.862,92

EKS*

6,59%

Ukupni troškovi **

5.169,92

Ukupan dug ***

30.169,92

"Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službeni list CG, br. 138/21).  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

U konkretnom reprezentativnom primjeru, EKS uključuje sljedeće troškove: obrade kredita (EUR 250,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00), upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00), takse za upis u Registar zaloga (EUR 50,00, u skladu sa važećim tarifama Registra zaloga).  

 
"*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice, naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore, trošak takse za upis u Registar zaloga, trošak pribavljanja procjene pokretne imovine od zvaničnog procjenitelja Banke, trošak polise osiguranja vozila/plovila - predmeta zaloge.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu njegovog odobrenja.
Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja procjene pokretne imovine - predmeta zaloge, od zvaničnog procjenitelja Banke, polise osiguranja pokretne imovine - predmeta zaloge, kao i troškovi mjenica jemca/sudužnika i sl., ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita. 
                

 
Banka zadržava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.