Iznos u EUR:

Do EUR 200.000,00;

 

Period otplate:

Do 120 mjeseci;

 

Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

3,97%- 8,97%;

 

Naknada za odobrenje kredita (jednokratno):

Do 2,50%.

Reprezentativni primjer 

Iznos kredita u EUR

60.000,00

Period otplate

120 mjeseci

NKS (godišnja)

4,97%

Mjesečni anuitet

635,51

Naknada za odobrenje kredita

600,00

Naknada za 2 (dvije) mjenice

4,00

Naknada za upit u RKR

3,00

Naknada za pribavljanje LN

5,00

Naknada za izradu založne izjave

254,10

Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu

31,50

Ukupan iznos kamate

16.376,10

EKS*

5,43%

Ukupni troškovi **

17.273,70

Ukupan dug ***

77.273,70

*Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službeni list CG, br. 138/21).  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;


U konkretnom reprezentativnom primjeru, EKS uključuje sljedeće troškove: trošak obrade kredita (EUR 600,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00), upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00), trošak pribavljanja Lista nepokretnosti (EUR 5,00), trošak izrade založne izjave (u konkretnom slučaju EUR 254,10, sa uračunatim pdv-om, u skladu sa zvaničnim Notarskim tarifama); trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu (u konkretnom slučaju EUR 31,50, u skladu sa zvaničnim tarifama).


**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice, naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore, trošak pribavljanja  Lista nepokretnosti, trošak izrade založne izjave; trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu, trošak pribavljanja procjene nepokretnosti od zvaničnog procjenitelja Banke, trošak polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke.


*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu njegovog odobrenja.  


Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja procjene od zvaničnog procjenitelja Banke, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke, polise životnog osiguranja, upisa zaloge na pokretnim stvarima/potraživanjima, polisa osiguranja predmeta zaloge, mjenica jemca/sudužnika i sl., ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

Banka zadržava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.