Iznos u EUR:
Do EUR 100.000,00;

Period otplate:
Do 120 mjeseci;

Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:
4,97%-9,97%;

Naknada za odobrenje kredita (jednokratno):
Do 2,50%.

 


 

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

30.000,00

Period otplate

120 mjeseci

NKS (godišnja)

5,97%

Mjesečni anuitet

332,61

Naknada za odobrenje kredita

300,00

Naknada za 2 (dvije) mjenice

4,00

Naknada za upit u RKR

3,00

Naknada za pribavljanje LN

5,00

Naknada za izradu založne izjave

176,66

Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu

31,50

Ukupan iznos kamate

9.981,89

EKS*

6,55%

Ukupni troškovi **

10.502,05

Ukupan dug ***

40.502,05

"Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službeni list CG, br. 138/21).  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite.     
              
U konkretnom reprezentativnom primjeru, EKS uključuje sljedeće troškove: trošak obrade kredita (EUR 300,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00), upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00), trošak pribavljanja Lista nepokretnosti (EUR 5,00), trošak izrade založne izjave (u konkretnom slučaju EUR 176,66, sa uračunatim pdv-om, u skladu sa zvaničnim Notarskim tarifama); trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu (u konkretnom slučaju EUR 31,50, u skladu sa zvaničnim tarifama).   

                                                                                                                                                                                                            
**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice, naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore, trošak pribavljanja  Lista nepokretnosti, trošak izrade založne izjave; trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu.     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          ***Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu njegovog odobrenja.                      
Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja procjene od zvaničnog procjenitelja Banke, polise osiguranja imovine - predmeta hipoteke, troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima/potraživanjima, polisa osiguranja predmeta zaloge, troškovi mjenica jemca/sudužnika i sl., ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.         
          
Banka zadržava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.    
 
 
Reprezentativni primjer