Informiše klijenta o svim promjenama koje ima na svojim računima i platnim karticama, putem SMS poruka.


Svakodnevno pratiti promjene i raspoloživo stanje po svim vašim računima u našoj Banci, uz usluge obavještenja, tj. prijemom SMS poruke nakon nastupanja promjene po Vašim računima.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja: