U skladu sa visokim standardma profesionalne etike i poslovne prakse, usvojili smo Etički kodeks (click to link). Na bazi njega, uređujemo odnose sa svim stranama u poslu – klijentima, zaposlenima, dobavljačima i cjelokupnom društenom zajednicom. 

 

Etički kodeks je izraz kulture naše Banke, kojeg se pridržavamo u svakodnevnom radu, kroz sve aktivnosti koje obavljamo.

 

U slučaju nepoštovanja Etičkog kodeksa Banke, molimo Vas da prigovor prijavite na e-mail adresu: 

ETIČKI KODEKS ZAPAD BANKE

I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ETIČKOG KODEKSA

 

Uprava i akcionari Zapad banke AD Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") vjeruju:

 

Da su uspjeh i kontinuitet poslovanja neodvojivi od poštovanja važećih propisa i opšteprihvaćenih etičkih načela;

Da je zakonit, pošten i dosljedan odnos Društva prema svojim klijentima, akcionarima, zaposlenima, dobavljačima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurenciji, medijima i društvu u cijelini preduslov za ostvarenje poslovnog uspjeha i način demonstriranja društvene odgovornosti;

Da socijalna odgovornost kao komponenta poslovanja predstavljala neodvojiv dio ukupne poslovne kulture Društva.

 

 

Polazeći od prethodnih premisa, Društvo ima potrebu da utvrdi i promoviše ciljeve i vrijednosti koje želi da afirmiše poslovanjem, pri čemu takvi ciljevi i vrijednosti po svojoj prirodi ne predstavljaju ekonomske već etičke kategorije. U tom smislu:

 

Kao aktivan i odgovoran član zajednice, Društvo poštuje propise i etičke principe koji su opšte prihvaćeni u poslovanju (transparentnost, savjesnost, poštenje itd.);

Društvo usvaja organizaciona rešenja koja imaju za cilj sprječavanje povrede principa legaliteta, transparentnosti, savjesnosti i poštenja od strane zaposlenih i partnera i preduzima korake koji obezbeđuju da se takva rješenja implementiraju i primjenjuju u svakodnevnoj poslovnoj praksi;

Društvo koristi materijalna sredstva na odgovoran način, sa ciljem da postigne što bolji kvalitet svojih finansijskih proizvoda;

Društvo odbacuje i osuđuje sredstva nelegalnog i neetičkog ponašanja prema samom Društvu, državnim vlastima, klijentima, zaposlenima, investitorima i konkurentima, bez obzira da li takvo ponašanje ima za cilj profit ili postizanje drugih poslovnih ciljeva. Društvo želi da ostvari profit isključivo putem poštene i zdrave konkurencije i unapređenjem kvaliteta svojih finansijskih proizvoda. Fer konkurencija je u najboljem interesu Društva, njegovih vlasnika kapitala i klijenata;

Društvo obezbeđuje da tržište, dobavljači i javnost budu pravilno i blagovremeno informisani o djelovanju Društva;

Društvo brine o ekonomskim interesima zaposlenih.

 

 

Društvo aktivno preduzima mjere za zaštitu životne sredine.

 

Materijalizacija prethodno navedenih načela iziskuju preciznije normiranje i elaboraciju, što je osnovni razlog donošenja ovog Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: "Kodeks"). U tom snmislu, Kodeks postavlja skup etičkih smjernica za donošenje poslovnih i razvojnih strategija, standardizaciju pravila ponašanja, promociju korporativnih vrijednosti i propisivanje internih sankcije za njihovu povredu.

 

 

II OSNOVNE VRIJEDNOSTI

 

Ukoliko etičke premise Kodeksa treba sažeti u jednu misao, onda bi to svakako bila sljedeća rečenica: "Način na koji smo postigli i nastavljamo da postižemo naše poslovne i druge rezultate je jednako važan kao i sami rezultati. "

 

Društvo potvrđuje svoju privrženost sljedećim vrijednostima:

 

Integritet: Ponašanje Društva prema klijentima, akcionarima, zaposlenima, dobavljačima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurenciji, medijima i društvu u cijelini mora biti besprekorno.

Zakonitost: Društvo poštuje važeće propise i regulative, ali i sopstvene (interne) regulative, pravilnike i standarde. Društvo zahtijeva da se nadređena lica ponašaju uzorno i obavezuje ih da unapređuju i razvijaju kontrolni sistem – garant poštovanja načela ustanovljenih Kodeksom.

Odgovornost: Zaposleni u Društvu ispunjaju svoje obaveze i preuzimaju ličnu odgovornost za svoje djelovanje. Zaposleni daju obećanja samo u pogledu onoga za šta su profesionalno ubjeđeni da je moguće izvršiti. Društvo ne obmanjuje klijente, akcionare, zaposlene, dobavljače, organe vlasti i nadzorne organe, konkurenciju, medije i/ili društvo u cijelini.

Poštenje: Prema našim klijentima, akcionarima, zaposlenima, dobavljačima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurenciji, medijima i društvu u cijelini Društvo i njegovi zaposleni se ophode se u skladu sa propisima i interesima Društva, ali uvijek uljudno i pošteno. Društvo podstiče jednakost prilika i radno okruženje koje karakteriše pošteno ponašanje nadređenih i odsustvo uznemiravanja zaposlenih bilo koje vrste.

Transparentnost: Sa svojim klijentima, akcionarima, zaposlenima, do-bavljačima, organima vlasti i nadzornim organima, konkurencijom, medijima i društvom u cijelini Društvo njeguje konstruktivan, transparentan i otvoren dijalog, zasnovan na poštenju i profesional-nosti.

 

 

III INTERNI ODNOSI

 

A. Odnos uprave i zaposlenih

 

1. Osnovno načelo

 

Društvo vrši odabir i raspoređivanje zaposlenih na osnovu kvalifikovanosti za posao koji treba da se obavi za poslovne potrebe Društva.

 

Ostvarenje ciljeva Kodeksa je nemoguće bez postojanja otvorenog, konstruktvnog i kontinuiranog dijaloga između uprave Društva i zaposlenih.

 

Primjena osnovnog načela omogućuje da svi zaposleni u Društvu imaju priliku da lično utiču na razvojnu strategiju i poslovni rezultat Društva.

 

 

2. Zabrana diskriminacije

 

Društvo implementira pravnu regulativu i opšteprihvaćene standarde i razvija pozitivnu praksu kojom se sprječava i obeshrabruje neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje ili zaposlenih u Društvu s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, vjeru, nacionalnost, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje ili invalidnost, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredjeljenje, političko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

 

Društvo će bez oklijevanja pravno sankcionisati sve počinioce koji izvrše povredu regulativa izvedenih iz prethodnog načela na radnom mjestu ili tokom obavljanja poslova za Društvo.

 

 

3. Lični i profesionalni integritet zaposlenih

 

Poslovni procesi u Društvu se planiraju i odvijaju na način da se ne ugrožavaju vrijednosti svojstvene svakom ljudskom biću.

 

Društvo poštuje pravo zaposlenih na privatnost. Lične informacije o zaposlenima se prikupljaju, obrađuju, koriste i čuvaju samo i jedino u mjeri u kojoj je to potrebno za poštovanje zakonskih i drugih regulativa koje se odnose na zapošljavanje, rad i poreske obaveze.

 

Dužnost pretpostavljenih je da se prema podređenima odnose kao jednako vrijednim pojedincima, pružajući im slobodu potrebnu za obavljanje njihovih poslova. Zaposleni u Društvu se razlikuju jedino po stepenu odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva Društva. Hijerarhijski položaj radnog mjesta zaposlenog u Društvu odražava stepen takve odgovornosti. U svakom drugom pogledu, zaposleni u Društvu su izjednačeni.

 

Odnos preptpostavljenih i zaposlenih se zasniva na uzajamnom razumijevanju, poštovanju i povjerenju.

 

Profesionalni integiritet se ostvaruje stručnim, pravovremenim i preciznim obavljanjem poslova iz domena konkretnog radnog mjesta. Zaposleni uvijek treba sebi da postavlja sljedeća pitanja: Da li sam ja ovlašćen/ovlašćena da preduzmem određenu radnu aktivnost? Da li je ispravno da se ova aktivnost preduzme? Da li je aktivnost koja se preduzima legalna i u skladu sa Kodeksom/politikama Društva? Da li bih bio zadovoljan/zadovoljna ili ponosan/ponosna kada bih aktivnost za koju vjerujem da je nedozvoljena prijavio nekome koga poštujem kao osobu i profesionalca? Da li će preduzimanje aktivnosti doprinijeti reputaciji Društva kao etičke kompanije? Ako je odgovor na bilo koje od postavljenih pitanja odrečan, ili ukoliko pitanje implicira postojanje drugih dilema u vezi sa tumačenjem ili primjenjivanjem Kodeksa ili bilo kojeg drugog dokumenta poslovne politike Društva, zaposleni je dužan da na ovu temu inicira razgovor sa neposredno pretpostavljenim licem.

 

 

4. Inicijativa zaposlenih

 

Kontinuitet razvoja Društva je rezultat materijalizacije brojnih incijativa nosilaca konkretnih poslova i odgovarajućeg intelektulanog procesa potrebnog da se ideja pretoči u projekat koji rezultira ekonomski i društveno mjerljivim rezultatom.

 

Poslovna inicijativa treba biti shvaćena kao dužnost zaposlenih - njeno odsustvo demonstrira odsustvo suštinske privrženosti poslovnim i etičkim ciljevima Društva.

 

 

5. Sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja

 

Zaposleni su slobodni da se sindikalno organizuju na način koji odaberu, u skladu sa propisima.

 

Uprava Društva je dužna da obezbijedi pravne i matrijalne pretpostavke za odvijanje iskrenog socijalnog dijaloga sa ovlašćenim reprezentima socijalnih interesa zaposlenih.

 

 

6. Lojalnost poslovnim i etičkim ciljevima Društva

 

Društvo smatra da je lojalnost zaposlenih poslovnim i etičkim ciljevima Društva uslov za ostvarenje ovih ciljeva. Polazeći od pristupa koji je logičan i legitiman, Društvo traži "cijelog" zaposlenog. Rad u Društvu ne smije da bude podređen zaradi ili koristi koju bi zaposleni mogao imati od neke druge poslovne ili društvene aktivnosti.

 

Zaposleni ne smije pristrasno učestvovati u odlučivanju ili pokušati da utiče na poslovne odluke kojima bi se tuđi interes postavio iznad interesa Društva. U odnosu konflikta interesa, zaposleni se može nalaziti u pogledu klijenta, sadašnjeg ili potencijalnog zaposlenog, konkurenta i slično. Odnos koji predstavlja konflikt interesa po zaposlenog, predstavlja konflikt interesa u odnosu na člana uže porodice zaposlenog.

 

Kad ocijeni da u nekom konkretnom poslu može biti izložen konfliktu interesa, zaposleni je dužan da informiše svog pretpostavljenog i na takav način provjeri da li je u konfliktu interesa. Zaposleni je dužan da vodi računa da se o pitanju eventualnog konflikta njegovih interesa ne raspravlja naknadno.

 

 

7. Zapošljavanje, rad, stimulisanje zaposlenih, radna sredina

 

Društvo kontinuirano stvara materijalne preduslove za ostvarenje humane i zdrave radne sredine. Produktivan rad, koji je izvor zadovoljstva zaposlenih, može se zahtijevati i očekivati jedino u humanoj i zdravoj radnoj sredini.

 

Društvo nastoji da ukloni potencijalne opasnosti na radnom mjestu i pruži sigurnu i zdravu radnu sredinu, uz pridržavanje svih relevantnih regulativa i standarda koji se odnose na sigurnost na radu.

 

Društvo pruža obuku, obrazovanje i mogućnosti za promociju koji dozvoljavaju razvoj i napredovanje u karijeri. Društvo sprovodi kontinuirano ocenjivanje kvaliteta obavljanja poslova i podstiče zaposlene da aktivno uzmu učešće u komentarisanju ocjena sopstvenog rada.

 

Društvo prepoznaje i nagrađuje doprinose pojedinaca i timova, koji svojim materijalnim i drugim efektima prevazilaze redovne poslovne normative.

 

Društvo zabranjuje: posjedovanje, upotrebu, prodaju ili prenošenje droga unutar objekata i lokacija koje su u vlasništvu Društva; obavljanje poslova za Društvo od strane zaposlenih koji su pod uticajem alkohola ili droga; u skladu sa zakonom, posjedovanje ili upotrebu oružja i vatrenog oružja i municije unutar objekata i lokacija koje su u vlasništvu Društva (posjedovanje oružja može da bude odobreno za potrebe rada službe bezbjednosti i to samo kada se utvrdi da je posjedovanje oružja potrebno da bi se obezbijedila sigurnost i bezbjednost zaposlenih i imovine Društva). Društvo od zaposlenih zahtjeva da se svaki slučaj upotrebe droga ili alkohola ili posjedovanja oružja smjesta prijavi upravi.

 

 

8. Sprječavanje korupcije

 

Društvo se čvrsto i dosljedno protivi svim oblicima korupcije. Zaposleni ne smiju zahtijevati ili prihvatati neprikladne novčane poklone ili druge nadoknade kako bi ostvarili poslovnu ili ličnu korist za sebe ili druge. Zaposleni ne smiju koristiti posrednike u poslu koji se može obaviti direktno sa klijentom.

 

Obaveza zaposlenih je da sa oprezom postupe u slučajevima nuđenja ili prihvatanja poklona. Nije dozvoljeno prihvatanje pokolona ili druge vrste nadoknade ako postoji sumnja da darodavac time želi da izvrši uticaj na poslovnu odluku zaposlenog ili Društva. Zaposleni je dužan da o svim ovakvim slučajevima uvijek informišite neposrednog rukovodioca. Pokloni vrijednosti iznad EUR 100 (sto eura) se uvijek moraju odbiti. U slučaju u kojem postoji dilema u pogledu vrijednosti poklona, zaposleni je dužan odbiti poklon. Gestovi pažnje i profesionalne zahvalnosti se mogu prihvatiti, s tim što su zaposleni dužni da o tome odmah obavijeste pretpostavljene.

 

 

9. Političke aktivnosti zaposlenih

 

U cilju nepristranog i profesionalnog obavljanja poslova, Društvo očekuje da zaposleni koji je član političke stranke neće isticati svoju političku pripadnost i politički djelovati za vrijeme radnog vremena, niti će njegova pripadnost političkoj stranci ili političko opredjeljenje uticati na nepristrano i profesionalno obavljanje poslova.

 

 

B. Odnos prema imovini Društva

 

Obezbjeđenje integriteta imovine Društva je preduslov za obavljanje redovnih poslovnih djelatnosti.

 

Staranje o integritetu imovine Društva je dužnost svih zaposlenih u Društvu.

 

Sredstva Društva moraju se koristiti samo za odgovarajuće poslovne i zakonske svrhe. Zaposleni su dužni da prijave neovlašćenu upotrebu imovine Društva bez obzira od koga dolazila.

 

Prijavljivanje neovlašćene upotrebe sredstava Društva se vrši sljedećim redosljedom: neposrednom pretpostavljenom, izvršnom direktoru, nadležnom državnom organu. Prijavljivanje sljedećem subjektu se vrši ukoliko prethodni subjekt ne pruži zadovoljavajući odgovor zaposlenom u roku od pet radnih dana od dana pisane ili usmene prijave zloupotrebe.

 

 

C. Informacione tehnologije

 

Poslovne informacije i resursi informacionih tehnologija predstavljaju specifičnu imovinu Društva velike vrijednosti.

 

Resursi informacionih tehnologija obuhvataju računarsku opremu i računarske programe koje Društvo poseduje, koristi ili iznajmljuje, bez obzira na fizičku lokaciju, uključujući ali se ne ograničivši na lične računare, prenosive računarske uređaje, mrežne servere, pristup internetu, intranet mrežu i uređaje i programe za pristup elektronskoj pošti.

 

Zaposleni su dužni da informacije i resurse informacionih tehnologija koriste na odgovoran način i u skladu sa aktima Društva. Resursi informacionih tehnologija moraju se koristiti isključivo u svrhe poslovanja Društva. Zabranjeno je uznemiravati, diskriminisati, klevetati ili prijetiti putem poruka. Prethodno obuhvata slanje ili prosleđivanje primljenih poruka koje na uvredljiv način govore o rasi, polu, starosnoj dobi, seksualnoj orijentaciji, vjeroispovesti, političkim uvjerenjima, nacionalnom porijeklu, invalidnosti, etničkoj pripadnosti, rodnom identitetu ili bilo kojoj drugoj karakteristici koja je zakonom zaštićena; slanje, pristupanje ili čuvanje u bilo kojem obliku uvredljivih ili opscenih komunikacija ili materijala; neovlašćenu distribuciju zaštićenih informacija; ugrožavanje sigurnosti mrežne komunikacije putem otkrivanja sistemskih pristupnih podataka neovlašćenim licima; povrede prava intelektualne (industrijske) svojine Društva ili bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica; povrede prava privatnosti.

 

U skladu sa ograničenjima koja su propisana važećim propisima, Društvo zadržava pravo da nadgleda opremu, sistem i mrežne aktivnosti, uključujući ali ne ograničeno na, elektronsku poštu, govornu poštu, upotrebu interneta i svih sačuvanih informacija. Za potrebe održavanje rada i sigurnosnih sistema informacionih tehnologija i poštovanja poslovnih, pravnih i regulatornih zahtjeva, ovlašćeno osoblje i davaoci usluga koji su treća lica mogu imati (ne)ograničeni pristup informacijama Društva, u granicama propisanim zakonom.

 

Društvo zadržava pravo da okonča pristup bilo kojeg korisnika resursima informacionih tehnologija u bilo koje vreme, sa ili bez prethodnog obaveštenja.

 

 

D. Zaštićene (povjerljive) informacije

 

Zaštićene informacije su vrijedna imovina Društva. Zaštićena informacija je takva informacija koja se koristi u vezi sa poslovanjem Društva, ukoliko pod uobičajenim uslovima nije poznata, ili ukoliko su preduzete mjere da se sačuva njena tajnost. Informacije koje se odnose na stručno ili tehničko znanje takođe spadaju u zaštićene informacije. Zaštićene informacije mogu da se sastoje od formula, modela komercijalno osjetljivih informacija, koje se koriste u poslovanju Društva, odnosno one informacije koje daju mogućnost Društvu da stekne prednost nad konkurentima. Zaštićene informacije Društva nijesu uvijek tehničke prirode već mogu da uključuju rezultate poslovnih istraživanja, planove za nove finansijske proizvode, strateške ciljeve, neobjavljene finansijske informacije ili informacije koje se odnose na formiranje cijena, spiskove zaposlenih (uključujući i njihove zarade), spiskove klijenata, dobavljača, informacije koje se odnose na zahtijeve klijenata, njihove prioritete, poslovne navike i planove i slično.

 

Zaštićene informacije ne moraju biti registrovane po propisima o industrijskoj ili intelektualnoj svojini ali ne smiju biti uopšteno ili javno poznate.

 

Zaposleni u Društvu su dužni da obezbijede da se zaštićene informacije neotkrivaju licima izvan Društva, odnosno licima zaposlenim u Društvu koja nemaju poslovnu potrebu da ih saznaju. Zaposleni može da objelodani ili da dozvoli otkrivanje zaštićene informacije: svojim pretpostavljenima; trećem licu, ako je prepostavljeni zaposlenog dao prethodno pisano odobrenje; kada se to zahtijeva na osnovu zakonskih i drugih propisa ili po nalogu nadležnog suda, ili drugog nadležnog organa ili organizacije; u onoj mjeri u kojoj su zaštićene informacije postale javno raspoložive ili opšte poznate javnosti u vrijeme takvog otkrivanja, ali ne usljed nezakonitog objelodanjivanja zaštićenih informacija; kada to zahtijeva regulatorni i/ili državni organ koji ima nadležnost nad Društvom, ukoliko traži otkrivanje informacija.

 

Zaposleni ne smije da koristi zaštićene informacije za vlastitu korist ili u korist trećih lica, bez obzira na okolnost da li su takva lica zaposlena u Društvu.

 

Po napuštanju Društva, dužnost zaposlenog da štitite zaštićene informacije Društva dalje traje sve dok te informacije ne postanu javno dostupne, ili Društvo saopšti da ih više ne smatra zaštićenim informacijama. Poslovna prepiska, štampani materijali, elektronski dokumenti ili evidencija bilo koje vrste, znanje koje se odnosi na konkretne procese, procedure ili specifičan način na koji Društvo vrši svoje djelatnosti – bez obzira da li su poverljivi ili ne – su vlasništvo Društva. Lične vještine i znanja koja se stiču ili poboljšavaju tokom vršenja radnih procesa u Društvu su svojina zaposlenog.

 

Pitanja koja se odnose na to da li je neka informacija zaštićena treba uputiti sekretaru Društva.

 

 

E. Odnos prema akcionarima

 

Uprava Društva je odgovorna za implementaciju savremenih standarda kvaliteta korporativnog upravljanja. Uprava Društva prepoznaje ovaj proces kao preduslov očuvanja i zaštite imovinskih i upravljačkih prava akcionara.

 

Informisanje akcionara je preduslov odgovornog vršenja upravljačkih funkcija u Društvu. Akcionari se pozivaju da prisustvuju svim sjednicama skupštine akcionara, kada imaju priliku da postave pitanja višim rukovodiocima u Društvu i da zahtijevaju odgovore.

 


IV EKSTERNI ODNOSI

 

1. Informisanje javnosti

 

Od suštinske je važnosti da zaposleni u Društvu ne odgovaraju samostalno na bilo kakve eksterne upite u vezi sa poslovnim i drugim informacijama. Bilo kakav neprikladan ili netačan odgovor, pa čak i poricanje ili demantovanje netačnih informacija, može imati za rezultat nepovoljan publicitet i pravnu povredu interesa Društva.

 

Zahtevi za intervjuima sa zaposlenima Društva, u vezi sa Društvom i njegovim poslovima, kao i izdavanje bilo kakvih saopštenja i/ili izjava za medije, moraju biti pregledani i prethodno odobreni od strane izvršnog direktora Društva. Intervjui čiji je inicijator Društvo moraju na isti način biti odobreni prije nego što se mogu zakazati sastanci sa medijima.

 

Prethodna politika se ne odnosi se na zahtjeve za dostavljanje javno dostupnih finansijskih informacija kakve su godišnji ili kvartalni finansijski izveštaji ili promocione (komercijalne) aktivnosti Društva.

 

Zahtevi za dostavljanjem finansijskih ili poslovnih informacijama o Društvu upućuju se sekretaru Društva.

 


2. Odnos prema konkurenciji

 

Društvo želi i zahtijeva poštenu konkurenciju. Zaposleni nisu ovlašćeni da pod bilo kakvin uslovima učestvuju u kršenju regulativa kojima se štiti konkurencija. Propisi o zaštiti konkurencije zabranjuju sporazume između postojećih ili potencijalnih konkurenata koji nanose štetu konkurenciji. Ključ u pridržavanju regulativa je nezavisnost.

 

Društvo mora da djeluje nezavisno u svojim poslovnim aktivnostima - određivanju cijena usluga, popusta, promocija, uslova pružanja bankarskih usluga; prilikom biranja klijenata, dobavljača i slično. Nezakoniti sporazumi ne moraju postojati u pisanom obliku, već mogu biti postignutu u usmenoj formi, ili se mogu podrazumijevati iz toka vođenja poslovanja ili sadržine dokumenata. Sporazum kojim se vrši povreda prava konkurencije ne mora biti uspješno izvršen da bi bio nezakonit.

 


3. Odnos prema državnoj vlasti

 

Društvo se zalaže za etičan odnos prema državnim vlastima i zaposlenima u državnoj administraciji.

 

Propisi i interne regulative zabranjuju zaposlenima u Društvu da nude novac ili bilo kakvu drugu vrijednosti, direktno ili indirektno, državnim funkcionerima, političkim partijama ili partijskim rukovodiocima sa ciljem da bi državne službenike, političke partije ili njihove funkcionere naveli da utiču na državne (vladine) aktivnosti ili odluke, ili da bi pomogli Društvu u pribavljanju i očuvanjuu posla.

 

Dužnost zaposlenih u Društvu je da uvijek budu direktni i pošteni u radu i komunikaciji sa zaposlenima u državnoj službi. Bilo kakvo lažno saopštenje dato sa znanjem ili namjerom vladinom službeniku (usmeno ili pismeno), posebno saopštenje koje bi bilo dato pod zakletvom, mogu Društvo i zaposlene u Društvu izložiti državnoj sankciji.

 

S vremena na vrijeme, može se javiti potreba da se razmotre procesi koji neposredno utiču na poslovanje Društva. Ponekad je potrebno pojedina otvorena pitanja razriješiti u direktnoj komunikaciji sa dražavnim vlastima. Nakon pažljivog razmatranja, Društvo će ponuditi svoje mišljenje i predloge dražavnim vlastima u vezi sa određenim pitanjima sa ciljem da bi vlasti podržale poslovne politike i potrebe Društva. Ovakva komunikacija sa državnim vlastima je legalna i legitimna i sprovodi se u krajnje transparentnoj proceduri.

 


4. Odnos prema političkim činiocima

 

Društvo neće davati priloge bilo kojoj domaćoj ili stranoj političkoj partiji ili kandidatu.

 

Politički prilog obuhvata i direktne priloge (npr. novac) i priloge u naturi. Prilozi u naturi obuhvataju učešće u manifestacijama organizovanim sa ciljem prikupljanja novca, dobrovoljan rad ljudi iz Društva tokom redovnog radnog vremena i upotrebu objekata Društva za sakupljanje novca ili u druge političke svrhe.

 

Zaposleni u Društvu u su slobodni da daju lične priloge kandidatima ili partijama po njihovom izboru. Takav lični prilog je odgovornost i teret pojedinca. Društvo ne prihvata nikakvu odgovornost ili obavezu u pogledu ličnih priloga zaposlenih u Društvu.

 


5. Odnos prema humanitarnim i društvenim aktivnostima

 

Društvo podržava projekte za razvoj i dobrobit lokalne zajednice i države Crne Gore.

 

U ovakve projekte, Društvo je uključeno putem dobrotvornih manifestacija, putem kojih se preuzima odgovornost za pomaganje društvenih aktivnosti, posebno onih koje su usmjerene ka pružanju potrebne pomoći siromašnim i unesrećenim građanima Crne Gore.

 

Društvo podstiče zaposlene da u toku svog slobodnog vremena učestvuju u dobrotvornim aktivnostima po svom izboru.

 

 

6. Odnos prema životnoj sredini

 

Društvo se zalaže za aktivnu i dosljednu zaštitu životne okoline, sa ciljem njenog očuvanja za potrebe budućih generacija.

 

Zaposleni u Društvu se upućuju na poštovanje važećih ekoloških zakona i propisa. Nijedan pojedinac u Društvu nema ovlašćenje da se ponaša na način kojim se demonstrira neodgovoran odnos prema životnoj sredini ili konkretnom ekosistemu.

 

U cilju očuvanja životne sredine, Društvo promoviše otvorenu komunikaciju sa javnošću i traži aktivno i produktivno partnerstvo sa lokalnom zajednicom.

 

 

V SPROVOĐENJE KODEKSA (KONTROLNI SISTEM)

 

Iskustvo pokazuje da organizacioni principi imaju uspjeha samo i jedino onda kada ih prate određene kontrolne mjere i sankcije.

 

Kontrolne mjere se sprovode u obliku odgovarajućih kontrola i nadzora i provera njihove efikasnosti od strane Društva i eksternih lica i institucija.

 

 

1. Interne kontrole i nadzori

 

Društvo obezbjeđuje kadrovske, organizacione i materijalne pretpostavke za postojanje i funkciju efikasniog sistema interne kontrole, interne revizije i praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima.

 

Uprava Društva i druga odgovorna lica iz poslovodstva kontinuirano i profesionalno odgovorno sarađuju s internim institucijama za kontrolu, čime se omogućava funkcionisanje sistema interne kontrole na svim nivoima, što doprinosi pronalasku i pravovremenoj primeni najboljih rješenja.

 

Interna revizija podnosi izveštaje neposredno upravi Društva, čime se obezbjeđuje njena nezavisnost. Zadatak interne revizije je provjera pridržavanja zakona i regulativa u računovodstveno-finansijskoj oblasti. Ostvarenje funkcije interne revizije se postiže nenajavljenom i periodičnom revizijom zakonitosti i pravilnosti poslovanja kao i vezivanjem kontrole za različita poslovna područja Društva. U tu svrhu, jednom godišnje se izrađuje plan revizije koji sadrži težišta revizije sa stanovišta pokrivanja područja u okviru primjerenog vremena.

 

Zadatak praćenja usklađenosti poslovanja je provera pridržavanja zakona i pravilnika u pravnoj, komercijalnoj i tehnološkoj oblasti, što se postiže periodičnom najavljenom provjerom relevantnih poslovnih oblasti. U istu svrhu, jednom godišnje se izrađuje plan praćenja usklađenosti poslovanja koji sadrži težišta praćenja usklađenosti poslovanja sa stanovišta pokrivanja područja u okviru primjerenog vremena.

 

 

2. Eksterne kontrole i nadzori

 

Eksterni kontrolni sistem se sastoji od sledećih mjera:

 

Godišnja revizija finansijskih izveštaja u okviru koje eksterni revizor predlaže poboljšanja u okviru pisma upravi Društva. Pismo upravi Društva sadrži napomene uz pomoć kojih revizor utvrđuje propuste i daje određene za reviziju relevantne predloge sa ciljem poboljšanja internog kontrolnog sistema, kao i uputstva o poreskim efektima, pri čemu se ukazuje na rizike ili prepoznatljive indikatore buduće krize.

Provera pojedinih pitanja od strane revizora koja prelaze zakonski obim revizije, u slučaju posebnih naloga;

Provera pridržavanja pravila Kodeksa korporativnog upravljanja od strane od strane nezavisne eksterne institucije.

 

 

3. Sankcije za povrede Kodeksa

 

Sankcije za povrede Kodeksa i zakonskih propisa se određuju primjenom važećih propisa i internih regulativa.

 

Ciljevi sankcije su otklanjanje štetne posledice nastale povredom Kodeksa i važećeg propisa i prevencija – izbjegavanje da do slične povrede dođe u budućnosti. U slučaju da se utvrdi da je došlo do povrede Kodeksa, poseže se za organizacionim merama i disciplinskim (radno-pravnim mjerama), od opomene do otkaza, kako bi se - bez obzira na kaznenopravne posljedice – moglo na odgovarajući način reagovati na utvrđeno kršenje propisa i stati na put svim budućim protivpravnim djelima.

 

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Kodeks se ne zasniva na zakonski obavezujućim odredbama po Društvo. Načela sadržana u Kodeksu predstavljaju vodič za svakodnevnu internu i eksternu poslovnu interakciju. Odredbe Kodeksa ne predstavljaju izvor prava zaposlenih u Društvu i/ili trećih lica.

 

Primjena Kodeksa je obavezna za sve zaposlene u Društvu, članove korporativnih organa i izvršne rukovodioce. Poštovanje etičkih načela sadržanih u Kodeksu je uslov za poslovanje sa Društvom.

 

Društvo će redovno preispitivati Kodeks, proteklo ponašanje i vrednovati stečena iskustva sa ciljem unapređenja ukupne poslovne kulture i zaštite vrijednosti koje Kodeks afirmiše.

 

Podgorica, 4. juna 2015