Štednja je važan dio budućnosti svakog pojedinca. Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, bilo da sredstva trebate odvojiti za sigurnost porodice, školovanje djece, za kupovinu m2 prostora više ili daleka putovanja, pripremili smo za Vas dva modela štednje sa najpovoljnijim kamatnim stopama.

Na ovaj način ostvarujete privalačan iznos kamate na oročena sredstva. Ujedno, obezbjeđujete njihovu sigurnost i dostupnost.


Banka je definisala kamate stope na oročene depozite fizičkih lica u EUR i USD za iznose oročenih depozita od EUR 500,00 do EUR 200.000,00, kao i za iznose oročenih depozita od USD 500,00 do USD 200.000,00., i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci.


Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, Banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica.

  

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita

  Uslove konkretnih depozitni proizvoda moguće je provjeriti na Kalkulatoru štednje.

   

  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

   Renta štednja – namijenjena je svima koji žele mjesečni prinos na oročena sredstva (tkz. renta), odnosno mjesečnu isplatu kamate, dok se glavnica isplaćuje po isteku perioda oročenja.
    
   Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita na poslednji dan u mjesecu, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos poreza na dohodak fizičkih lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Klijenta, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica

   * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 200.000,00.

    Ročnost

    Standardna (klasična) štednja u valuti EUR ili USD

    Rentna štednja u valuti EUR ili USD

    12 mjeseci

    2,20%

    2,00%

    24 mjeseca

    2,60%

    2,40%

    36 mjeseci

    3,00%

    2,90%

    Jedan od sigurnih načina da povećate profitabilnost vaše kompanije, jeste prihod od kamate po osnovu depozita. Mi vam nudimo mogućnost da uposlite višak svojih likvidnih sredstava, tako što ćete deponovati sredstva kod nas, na rok koji vam najviše odgovara, po vrlo konkurentnim kamatnim stopama, i tako ostvariti sigurnost i dobru zaradu.


    Banka je definisala kamate stope na oročene depozite pravnih lica u eurima i američkim dolarima, za iznose oročenih depozita od EUR/USD 500,00 do EUR/USD 200.000,00 i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci.


    Klijent je dužan da plati porez po odbitku, koji će ostvariti osnovom prihoda na ime Kamate. Banka je ovlašćena da – u ime i za račun Klijenta - nerezidentnog pravnog lica obračuna, obustavi i plati porez po odbitku Poreskoj upravi Crne Gore, u skladu sa  Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.

     Uslove konkretnih depozitni proizvoda moguće je provjeriti na Kalkulatoru štednje.


     Da zakažete sastanak ili saznate više detalja: 

      Oročeni depoziti sa isplatom kamate mjesečno - u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje mjesečno na posljednji dan u mjesecu  i prenosi na transakcioni račun Deponeta, dok se glavnica isplaćuje istekom perioda oročenja sredstva, na način što se istoj pripisuje kamata za period od poslednjeg obračunskog perioda i datuma dospijeća depozita i taj iznos prenosi na transakcioni račun Deponenta;

       

      Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita na poslednji dan u mjesecu, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica,  koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.

      Ročnost

      Standardna (klasična) štednja u valuti EUR ili USD

      Rentna štednja u valuti EUR ili USD*

      12 mjeseci

      2,20%

      2,00%

      24 mjeseca

      2,60%

      2,40%

      36 mjeseci

      3,00%

      2,90%

      * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.

      Oročeni depoziti sa isplatom kamate mjesečno - u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje mjesečno na posljednji dan u mjesecu  i prenosi na transakcioni račun Deponeta, dok se glavnica isplaćuje istekom perioda oročenja sredstva, na način što se istoj pripisuje kamata za period od poslednjeg obračunskog perioda i datuma dospijeća depozita i taj iznos prenosi na transakcioni račun Deponenta;

       

      Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita na poslednji dan u mjesecu, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica,  koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.

      Ročnost

      Oročeni depozit u valuti USD, sa isplatom kamate mjesečno
      (kamata se isplaćuje mjesečno, glavnica o roku dospijeća)

      500 – 50 000 USD**

      12 mjeseci

      2,50%

      2,30%

      24 mjeseca

      3,00%

      2,80%

      36 mjeseci

      3,50%

      3,30%

      * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.