Jedan od sigurnih načina da povećate profitabilnost vaše kompanije, jeste prihod od kamate po osnovu depozita. Mi vam nudimo mogućnost da uposlite višak svojih likvidnih sredstava, tako što ćete deponovati sredstva kod nas, na rok koji vam najviše odgovara, po vrlo konkurentnim kamatnim stopama, i tako ostvariti sigurnost i dobru zaradu.


Banka je definisala kamate stope na oročene depozite pravnih lica u eurima i američkim dolarima, za iznose oročenih depozita od EUR/USD 500,00 do EUR/USD 50.000,00 i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci.


Klijent je dužan da plati porez po odbitku, koji će ostvariti osnovom prihoda na ime Kamate. Banka je ovlašćena da – u ime i za račun Klijenta - nerezidentnog pravnog lica obračuna, obustavi i plati porez po odbitku Poreskoj upravi Crne Gore, u skladu sa  Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.


Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita

  Uslove konkretnih depozitni proizvoda moguće je provjeriti na Kalkulatoru štednje.


  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja: 

   Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospijeća – u  ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje Deponentu zajedno sa glavnicom depozita na datum dospijeća depozita  i prenosi na transakcioni račun Deponenta;


   Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita po isteku, na dan dospijeća, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica,  koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.

    Date su 2 opcije: 

    *sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

    **sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

     Period na koji Banka prima depozit

     500 – 50 000 EUR*

     500 – 50 000 EUR**

     12 mjeseci

     2,40%

     2,20%

     24 mjeseca

     2,80%

     2,60%

     36 mjeseci

     3,20%

     3,00%

     * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.

     Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospijeća – u  ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje Deponentu zajedno sa glavnicom depozita na datum dospijeća depozita  i prenosi na transakcioni račun Deponenta;


     Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita po isteku, na dan dospijeća, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica,  koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o  porezu na dobit pravnih lica.

     Date su 2 opcije: 

     *sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

     **sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

     Period na koji Banka prima depozit

     500 – 50 000 USD*

     500 – 50 000 USD**

     12 mjeseci

     2,60%

     2,40%

     24 mjeseca

     3,10%

     2,90%

     36 mjeseci

     3,60%

     3,40%

     * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.