Informiše klijenta o svim promjenama koje ima na svojim računima i platnim karticama, putem SMS poruka.


Svakodnevno pratite promjene i raspoloživo stanje vašeg transakcionog, kartičnog i kreditnog računa, uz usluge obavještenja, tj. prijemom SMS poruke nakon nastupanja promjene po Vašim računima.