Dokumentarni akreditiv predstavlja jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u međunarodnoj trgovini.


Akreditivom se banka, na zahtjev svog klijenta (nalogodavca), obavezuje, da korisniku akreditiva, sama ili preko korespondentske banke, isplati ugovoreni iznos, nakon što on prezentuje dokumenta kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze. Kao neopoziva obaveza plaćanja ugovorenih obaveza, dokumentarni akreditiv omogućava sigurnost razmjene i naplaćivanja roba i usluga.

 

Akreditivom se podjednako štite obe strane, uvoznik - kupac i izvoznik - prodavac, ukoliko su ispunjeni ugovoreni uslovi:

• Kupac je siguran da će dobiti robu i usluge koje je ugovorio,

• Prodavac je siguran da će naplatiti ugovorenu robu i usluge;

 

Banka izdaje dokumentarne akreditive pravnim licima, kako rezidentima, tako i nerezidentima.

 

 

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja: