Štednja je važan dio budućnosti svakog pojedinca. Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, bilo da sredstva trebate odvojiti za sigurnost porodice, školovanje djece, za kupovinu m2 prostora više ili daleka putovanja, pripremili smo za Vas dva modela štednje sa najpovoljnijim kamatnim stopama.

Na ovaj način ostvarujete privalačan iznos kamate na oročena sredstva. Ujedno, obezbjeđujete njihovu sigurnost i dostupnost.


Banka je definisala kamate stope na oročene depozite u eurima i američkim dolarima, za iznose oročenih depozita od EUR/USD 500,00 do EUR/USD 50.000,00 i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci.

 

Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, Banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica.

  

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita

  Uslove konkretnih depozitni proizvoda moguće je provjeriti na Kalkulatoru štednje.

   

  Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

   Standardni (klasični) tip štednje – namijenjena je svima koji žele da im se glavnica, uvećana za kamatu, isplati nakon isteka perioda oročenja.

   Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita po isteku, na dan dospijeća, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta  kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos poreza na dohodak fizičkih lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Klijenta, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica.


   Date su 2 opcije:

   *sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

   **sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

    Period na koji Banka prima depozit

    500 – 50 000 EUR*

    500 – 50 000 EUR**

    12 mjeseci

    2,40%

    2,20%

    24 mjeseca

    2,80%

    2,60%

    36 mjeseci

    3,20%

    3,00%

    * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.

    Standardni (klasični) tip štednje – namijenjena je svima koji žele da im se glavnica, uvećana za kamatu, isplati nakon isteka perioda oročenja.

    Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita po isteku, na dan dospijeća, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta  kod Banke, 

    nakon izvršenog umanjenja za iznos poreza na dohodak fizičkih lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Klijenta, u skladu sa Zakonom o  porezu na dohodak fizičkih lica.


    Date su 2 opcije:

    *sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

    **sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

     Period na koji Banka prima depozit

     500 – 50 000 USD*

     500 – 50 000 USD**

     12 mjeseci

     2,60%

     2,40%

     24 mjeseca

     3,10%

     2,90%

     36 mjeseci

     3,60%

     3,40%

     * Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 50.000,00.