В соответствии с высочайшими стандартами профессиональной этики и деловой практики нами утвержден Этический кодекс (click to link). На его основе мы организуем отношения со всеми сторонами в бизнесе – клиентами, сотрудниками, поставщиками и  совокупным социальным сообществом.

 

Этический кодекс является проявлением культуры нашего Банка и мы его соблюдаем в повседневной работе, во всех выполняемых нами действиях.

 

В случае несоблюдения Этического кодекса Банка, просим обратиться с претензией по адресу электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

1. Predmet i cilj Etičkog kodeksa

 

Etički kodeks Zapad banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Etički kodeks), čini skup standarda, etičkih normi i profesionalnog ponašanja u vršenju poslova kojih su zaposleni u Zapad banci AD Podgorica (u daljem tekstu: zaposleni) dužni da se pridržavaju.

Cilj Etičkog kodeksa je unaprjeđenje ponašanja zaposlenih u skladu sa osnovnim moralnim načelima i standardima profesionalnog ponašanja, kao i promocija korporativnih vrijednosti.

2. Primjena Etičkog kodeksa

 

Zaposleni su dužni da svoj posao obavljaju dosljedno primjenjujući etičke standarde i pravila ponašanja.
 
Zaposleni koji je ovlašćen za odlučivanje u Zapad banci AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) pri donošenju odluka, dužan je da postupa u okviru datog ovlašćenja, rukovodeći se prvenstveno interesom Banke.

3. Upotreba rodno osjetljivog jezika

 

Izrazi koji se u Etičkom kodeksu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

4. Nepristrasnost i politička neutralnost

 

Zaposleni je dužan da vrši poslove na nepristrasan način i politički neutralno.
Zaposlenom je zabranjeno da u službenim prostorijama Banke nosi i/ili ističe obilježja političkih stranaka ili unosi propagandni materijal.
Zaposleni se može baviti političkom aktivnošću isključivo u svoje ime.
Zaposlenom je zabranjeno da utiče na političko opredjeljenje drugih zaposlenih u banci.

5. Lični i profesionalni integritet

 

Banka poštuje pravo zaposlenih na privatnost. Lične informacije o zaposlenima se prikupljaju, obrađuju, koriste i čuvaju samo i jedino u mjeri u kojoj je to potrebno za poštovanje zakonskih i drugih regulativa koje se odnose na zapošljavanje, rad i poreske obaveze.

6. Lojalnost, profesionalnost, ljubaznost i odgovornost

 

Zaposleni je lojalan Banci i poslove vrši odgovorno, čestito i efikasno, prema profesionalnim standardima.

U odnosima sa strankama, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, sekretarom i drugim zaposlenima, Zaposleni je dužan da postupa pošteno i sa integritetom i da izvršava svoje dužnosti sa odgovarajućom vještinom, dužnom pažnjom i zalaganjem.

Zaposleni je svjestan odgovornosti za povredu radnih obaveza, kao i mogućnosti vođenja sudskih postupaka i kazni.

7. Posvećenost strankama –korisnicima usluga

 

Zaposleni vrši poslove tako da, na zakonom predviđen način, u okviru utvrđenih pravila i postupaka obezbijedi ostvarivanje prava i obaveza stranaka- pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: korisnici usluga). Ukoliko je korisnik usluga nezadovoljan uslugom Banke, zaposleni ga obavještava da može, shodno proceduri Banke, podnijeti prigovor.

8. Postupanje sa korisnicima usluga

 

U vršenju poslova, u odnosu sa korisnicima usluga, zaposleni:

 • postupa korektno, ljubazno i pristojno, a svoj stav zasniva na objektivnosti, nepristrasnosti i zakonitosti,
 • postupa profesionalno i konstruktivno, pokazujući zaintresovanost i strpljenje, naročito u odnosu sa neukom strankom,
 • pravovremeno, korektno i tačno daje podatke i informacije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • se rukovodi načelom jednakosti, ne dajući privilegije zavisno od političkih stavova, rasnog, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, ili drugih ličnih osobina i svojstava,
 • poštuje ličnost i dostojanstvo lica - korisnika usluga.
9. Sukob interesa

Kada zaposleni ima lični interes zbog kojeg utiče ili može uticati na nepristrasno i objektivno vršenje poslova nastaje konflikt interesa. Ovo pitanje uređeno je Politikom upravljanja sukobom interesa.
10. Vršenje drugih poslova

Zaposleni ne smije izvan radnog vremena da vrši poslove koji nijesu primjereni ili bi njihovo vršenje ugrozilo ugled i interese Banke. U slučaju kada zaposleni nije u mogućnosti da to sam ocijeni, potrebno je da se, u pisanoj formi, radi dobijanja savjeta, obrati rukovodiocu ili upravnom odboru Banke.
11. Očuvanje javnog povjerenja

Zaposleni treba da se ponaša na način da javno povjerenje u nepristrastan i efikasan rad Banke bude očuvano i unaprijeđeno.
Izvan radnog vremena zaposleni će se uzdržavati od ponašanja koje može imati negativan uticaj na ugled Banke.
12. Pristup  informacijama

Zaposleni je dužan dati tačne i potpune informacije o pitanjima za čije davanje je ovlašćen u okviru poslova koje vrši, osim ako bi se na taj način objelodanio sadržaj dokumenta kome je pristup ograničen u skladu sa zakonom.

U vršenju poslova zaposleni neće zahtjevati pristup informacijama koje mu nijesu potrebne u poslu, a informacije koje su mu dostupne koristiće na propisani način.
13. Čuvanje bankarske tajne

Zaposleni na propisani način čuva podatke, dokumentaciju, informacije i činjenice koje predstavljaju bankarsku tajnu, a koji su mu dostupni u vršenju poslova.
14. Prijavljivanje neetičkih zahtjeva

Zaposleni koji smatra da se od njega zahtijeva da postupa na način koji je neprimjeren, neetički ili na drugi način nije u skladu sa Etičkim kodeksom, prijaviće takav zahtjev licu odgovornom za praćenje usklađenosti sa propisima ili upravnom odboru Banke, i postupiti u skladu sa zakonom.

Zaposleni je dužan da prijavi kršenje pravila i principa Etičkog kodeksa od strane drugih zaposlenih.
15. Pokloni i ponude

Zaposleni ne smije tražiti plaćanje naknade za vršenje poslova za koje plaćanje  naknade nije propisano.

Zaposleni ne smije zahtijevati ili primati poklone, ponuđene koristi, povlastice, ili obezbjeđivati drugu korist za sebe lično, svoju porodicu, bliske rođake, prijatelje ili druga pravna i fizička lica sa kojima ostvaruje privatni, poslovni ili politički kontakt i saradnju.

Zaposleni ne smije ponuditi ili omogućiti nikakvu povlasticu ili poklon u vezi poslova koje vrši, ukoliko za to nije ovlašćen zakonom, odnosno drugim propisom.
16. Zaštita imovine i sredstava

Zaposleni je dužan da stara o efektivnom i ekonomičnom upravljanju i korišćenju materijalnih i finansijkih sredstava rada koji su mu povjereni u vršenju poslova, kao i sprječavanju njihovog nezakonitog korišćenja.

Zaposleni treba da se stara o preduzimanju propisanih mjera zaštite povjerenih sredstava rada, opreme i predmeta i za otklanjanje mogućnosti nastanaka materijalne štete u Banci, shodno internom aktu Banke.
17. Rukovodilac sektora - odjeljenja

Rukovodilac sektora odnosno odjeljenja ukazuje na propuste u radu zaposlenog Upravnom odboru i Nadzornom odboru, radi preduzimanja odgovarajuće mjere u odnosu na postupanja koja nijesu u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa.

Rukovodioci sektora, odjeljenja, Rukovodilac odjeljenja praćenja usklađenosti, sekretar banke i upravni odbor, svojim ličnim ponašanjem daju primjer za pravilno etičko ponašanje.
18. Odnos rukovodioca sektora i zaposlenog


Rukovodilac sektora, odjeljenja, u odnosu sa zaposlenima, u vršenju poslova treba  da:

 •  postupa  korektno i čestito, s dužnom pažnjom i poštovanjem zaposlenog,
 • uvažava nepristrasne savjete,
 • pruži zaštitu protiv prijetnji, napada i drugih postupaka koji vrijeđaju integritet zaposlenog,
 • obezbijedi čuvanje privatnosti zaposlenog,
 • se posveti profesionalnoj edukaciji, stručnom usavršavanju, napredovanju, kulturi rada i stalnom poboljšanju socijalnog standarda zaposlenih,
 • obezbijedi postupanje zaposlenog u skladu sa standardima i pravilima Etičkog kodeksa.
19. Postupanje zaposlenog prema drugim zaposlenima


U postupanju prema drugim zaposlenima u vršenju poslova, zaposleni treba da:

 •  obezbijedi potrebnu saradnju,
 • svojim ponašanjem pospješuje radnu atmosferu i korektne odnose,
 • ne ometa odvijanje procesa rada,
 • izbjegava radnje koje uznemiravaju druge zaposlene i koje bi imale štetne posljedice za rad Banke,
 • poštuje lične i druge osobenosti zaposlenih.
20. Postupanje sa bivšim zaposlenima


U pružanju usluga i pristupu informacijama, zaposleni ne smije pružiti povlašćen pristup licima kojima je prestao radni odnos u Banci.

Zaposlenom kome je prestao radni odnos u Banci zabranjeno je da se služi službenom dokumentacijom i podacima Banke u periodu od 5 godina, nakon prestanka radnog odnosa u Banci.
21. Zapošljavanje izvan Banke


Zaposleni ne smije zloupotrijebiti vršenje poslova radi zapošljavanja izvan Banke.

Zaposleni ne smije dozvoliti da zapošljavanja izvan Banke izazove kod njega eventualno mogući ili stvarni konflikt interesa, i dužan je da saopšti upravnom odbori ili nadzornom odboru svaku ponudu za zapošljavanje koja bi mogla izazvati konflikt interesa.

Zaposleni mora odmah da saopšti prihvatanje ponude za zapošljavanje izvan Banke.
22. Životna i radna sredina


Banka se zalaže za aktivnu i dosljednu zaštitu životne i radne sredine, sa ciljem njenog očuvanja za potrebe budućih generacija.

Zaposleni treba da bude posvećen unaprjeđenju uslova za rad u zdravoj životnoj i radnoj sredini.
23. Pristojno odijevanje i ponašanje

Zaposleni je dužan da pristojnim odijevanjem i ličnim ponašanjem čuva ugled Banke.
24. Povreda Etičkog kodeksa

Zaposleni je disciplinski odgovoran za povredu standarda i pravila Etičkog kodeksa, u skladu sa zakonom.   
25. Završne odredbe

Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine. Danom primjene prestaje da važi Etički kodeks 04.06.2015. godine.

Predsjednik Odbora direktora,
Vadym Morokhovskyy

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЗАПАД БАНКА

И ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

 

Руководство и акционеры Запад банка АО Подгорица (далее по тексту: "Общество") считают, что:

 

успех и непрерывность деятельности неотделимы от соблюдения действующих норм и общепринятых этических принципов;

 

основанное на законе, справедливое и последовательное отношение Общества к своим клиентам, акционерам, сотрудникам, поставщикам, органам власти и надзорным органам, конкуренции, средствам массовой информации и сообществу в целом, является необходимым условием для достижения успеха в бизнесе и способом демонстрации социальной ответственности;

 

социальная ответственность, как составляющая бизнеса, является неотъемлемой частью общей деловой культуры Общества.

 

 

Исходя из вышеуказанных предпосылок, Обществу нужно было определить и продвигать цели и ценности, которые оно стремится подтвердить через свою деятельность, при чем такие цели и ценности по своей природе не представляют экономические, а этические категории. В этом смысле:

 

Будучи активным и ответственным членом сообщества, Общество соблюдает нормы и этические принципы, которые являются общепринятыми в бизнесе (прозрачность, добросовестность, честность и т. д.);

 

Обществом принимаются организационные решения, направленные на предотвращение нарушения принципов законности, прозрачности, добросовестности и честности со стороны сотрудников и партнеров, и предпринимаются шаги, обеспечивающие, чтобы такие решения внедрялись и применялись в повседневной деловой практике;

 

Обществом ответственно используются материальные ресурсы с целью достижения максимально возможного качества своих финансовых продуктов;

 

 

Общество отвергает и осуждает способы незаконного и неэтичного поведения по отношению к самому Обществу, государственным властям, клиентам, сотрудникам, инвесторам и конкурентам, независимо от того, направлено ли такое поведение на получение прибыли или на достижение других деловых целей.

Общество стремится получать прибыль исключительно за счет честной и здоровой конкуренции и повышения качества своих финансовых продуктов. Справедливая конкуренция отвечает интересам Общества, его владельцев и клиентов;

 

Общество обеспечивает надлежащее и своевременное информирование рынка, поставщиков и общественности о деятельности Общества;

 

Общество заботится об экономических интересах его сотрудников.

 

Общество активно принимает меры по защите окружающей среды.

 

Материализация вышеизложенных принципов требует более точной стандартизации и разработки, что является основной причиной для принятия данного Этического кодекса (далее по тексту «Кодекс»). В этом смысле Кодекс устанавливает набор этических руководящих указаний для принятия стратегий по развитию бизнеса, стандартизации правил поведения, продвижению корпоративных ценностей и установлению внутренних санкций за их нарушение.

 

 

II ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

 

Если этические предпосылки Кодекса изложить в одной мысли, то это, безусловно, будет следующее предложение: «Способ, с помощью которого мы достигли и продолжаем достигать наших деловых и других результатов, имеет такую же значимость, как и сами результаты».

 

 

Общество подтверждает свою приверженность следующим ценностям:

 

Интегритет. Отношение Общества к клиентам, акционерам, сотрудникам, поставщикам, органам власти и надзорным органам, конкуренции, средствам массовой информации и обществу в целом должно быть безупречным.

 

Законность: Общество соблюдает действующие правила и нормы, а также свои (внутренние) правила, регламенты и стандарты. Общество требует от начальников вести себя образцово и обязывает их совершенствовать и развивать систему контроля, что является гарантией соблюдения принципов, изложенных в Кодексе.

 

Ответственность: Сотрудники Общества выполняют свои обязательства и несут личную ответственность за свои действия. Сотрудники дают обещания только по тем вопросам, которые они считают выполнимыми с профессиональной точки зрения. Общество не обманывает клиентов, акционеров, сотрудников, поставщиков, органы власти и надзорные органы, конкуренцию, средства массовой информации и / или общество в целом.

 

Честность: По отношению к нашим клиентам, акционерам, сотрудникам, поставщикам, органам власти и надзорным органам, конкуренции, средствам массовой информации и обществу в целом, Общество и его сотрудники ведут себя в соответствии с нормативными правилами и интересами Общества, но всегда вежливо и честно. Общество поощряет равенство возможностей и трудовую обстановку, характеризуемую честным поведением начальства и отсутствием любого рода домагательств.

 

Прозрачность: Со своими клиентами, акционерами, сотрудниками, поставщиками, органами власти и надзорными органами, конкуренцией, средствами массовой информации и обществом в целом, Общество использует конструктивный, прозрачный и открытый диалог, основанный на честности и профессионализме.

 

 

 

III ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ

 

A. Отношения между руководством и сотрудниками

1. Основной принцип 

Общество совершает отбор и распределяет сотрудников на основе их квалификации для работы, выполняемой для деловых нужд Общества.

Достижение установленных Кодексом целей невозможно без открытого, конструктивного и постоянного диалога между руководством Общества и его работниками.

Применение основного принципа позволяет всем сотрудникам Общеста иметь возможность лично влиять на стратегию развития и операционный результат Общества.

  

2. Запрет дискриминации

Общество внедряет правовые нормы и общепринятые стандарты и развивает позитивную практику, которая предотвращает и препятствует прямой и косвенной дискриминации лиц, ищущих работу или работников Общества, в отношении пола, рождения, языка, расы, религии, национальности, цвета кожи, возраста, беременности, состояния здоровья или инвалидности, семейного положения, семейных обязанностей, сексуальной ориентация, политических или иных убеждений, социального происхождения, материального состояния, членства в политических и профсоюзных организациях или других личных качеств.

В соответствии с законодательством Общество решительно будет наказывать всех лиц, нарушивших правила, вытекающие из вышеуказанного принципа, на рабочем месте или в ходе выполянения должностных обязанностей для Общества.

 

3. Личный и профессиональный неприкосновенность сотрудников

Бизнес-процессы в Обществе планируются и осуществляются таким образом, чтобы ценности, присущие каждому человеку, не подвергались риску. 

Общество уважает право сотрудников на неприкосновенность частной жизни. Персональная информация о сотрудниках собирается, обрабатывается, используется и хранится только в той мере, в какой это необходимо для соблюдения правовых и иных норм, касающихся трудовых и налоговых обязательств. 

Начальники обязаны обращаться с подчиненными как с равными по достоинствам личностями, предоставляя им свободу, необходимую для выполнения их работы. Сотрудники Общества отличаются только по степени ответственности за достижение деловых целей Общества. Иерархическая позиция должности сотрудника Компании отражает степень такой ответственности. Во всем остальном сотрудники Компании равны. 

Отношения между начальстовом и работниками основаны на взаимопонимании, уважении и доверии.

Профессиональная добросовестность достигается профессиональным, своевременным и точным выполнением задач в сфере конкретного рабочего места. Сотрудник должен всегда задавать себе следующие вопросы: Имею ли я право совершать определенные действия? Правильно ли совершать данные действия? Является ли это действие законным и соответствует ли оно Кодексу / политикам Общества? Буду ли я довелен/довольна и буду ли гордиться, если я сообщу о действии, которое считаю незаконным, кому-то кого я уважаю как человека и профессионала? Будет ли совершение действия способствовать репутации Общества как этичной компании? Если ответ на любой из заданных вопросов отрицательный, или если этот вопрос подразумевает наличие других дилемм, касающихся толкования или применения Кодекса или любого другого документа деловой политики Общества, сотрудник обязан обратиться по данному вопросу к непосредственному руководителю.

 

4. Инициатива сотрудников 

Непрерывность развития Общества является результатом материализации многочисленных инициатив носителей конкретных должностных обязанностей и соответствующего интеллектуального процесса, необходимого для воплощения идеи в проект, который приводит к экономически и социально измеримому результату.

Деловая инициатива должна пониматься как обязанность работников - ее отсутствие свидетельствует об отсутствии существенной приверженности деловым и этическим целям Компании.

 

5. Свобода объединения в профсоюзы

Сотрудники могут свободно объединяться в профсоюзы, по своему выбору и в соответствии с правилами.

Руководство Общеста обязано обеспечить правовые и материальные предпосылки для ведения искреннего социального диалога с уполномоченными представителями социальных интересов работников.

 

6. Лояльность к деловым и этическим целям Общества

Общество считает, что лояльность сотрудников к деловым и этическим целям Общества является необходимым условием для достижения этих целей. Исходя из логического и законного подхода, Обществу нужен «полноценный» сотрудник. Работа в Обществе не должна подчиняться заработку или выгоде, которые работник смог бы получить в результате какой-либо другой коммерческой или социальной деятельности.

Сотрудник не должен быть предвзятым в принятии решений или пытаться повлиять на деловые решения, которые ставят чужие интересы выше интересов Общества. Сотрудник может оказаться в отношениях конфликта интересов в качесте клиента, актуального или потенциального сотрудника, конкурента и т.п. Отношения, которые представляют собой конфликт интересов в отношении сотрудника, представляют собой конфликт интересов в отношении члена ближайшей семьи сотрудника.

Когда сотрудник оценит, что в конкретной операции он может быть поддвержен конфликту интересов,  об этом он обязан сообщить своему начальнику и, таким образом проверить, не находится ли он в конфликте интересов. Сотрудник обязан позаботиться о том, чтобы вопрос о возможном конфликте его интересов не обсуждался впоследствии.

 

7. Трудоустройство, работа, стимулирование работников, рабочая среда 

Общество постоянно создает материальные предпосылки для построения гуманной и здоровой рабочей среды. Продуктивная работа, которая является источником удовлетворенности сотрудников, может требоваться и ожидаться только в гуманной и здоровой рабочей среде.

Общество стремится устранить потенциальные опасности на рабочем месте и обеспечить безопасную и здоровую рабочую среду, соблюдая при этом все соответствующие нормы и стандарты, относящиеся к охране труда.

Общество предоставляет возможности для обучения, образования и продвижения, которые позволяют развитие и карьерный рост. Общество проводит постоянную оценку качества выполнения работы и поощряет своих сотрудников принимать активное участие в комментировании оценок своей работы.

Общество признает и поощряет вклады отдельных лиц и команд, которые по своим материальным и другим эффектам выходят за рамки текущих деловых нормативов. 

Общество запрещает: хранение, использование, продажу или передачу наркотиков в пределах объектов и мест, находящихся в собственности Общества; выполнение работ для Общества работниками, находящимися под воздействием алкоголя или наркотиков; в соответствии с законом, хранение или использование оружия и огнестрельного оружия и боеприпасов на объектах и в местах, находящихся в собственности Общества (владение оружием может быть разрешено для работы службы безопасности только в том случае, если установлено, что наличие оружия необходимо для обеспечения охраны и безопасности работников и имущества Общества). Компания требует, чтобы сотрудники немедленно сообщали руководству о любых случаях употребления наркотиков, алкоголя или владения оружием.

 

8. Предотвращение коррупции

Общество решительно и последовательно противостоит всем видам коррупции. Сотрудники не могут запрашивать или принимать неуместные денежные подарки или другие компенсации для получения коммерческой или личной выгоды для себя или других. Сотрудникам запрещено использовать посредников в операциях, которые могут быть сделаны непосредственно с клиентом.

Сотрудники обязаны действовать осторожно в случаях предложения или принятия подарков. Принятие подарков или другого вида компенсации не допускается, если есть подозрение, что дарящий тем самым желает повлиять на деловое решение работника или Общества. Работник обязан всегда информировать непосредственного руководителя о всех таких случаях. В получении подарков стоимостью более 100 евро (сто евро) сотрудники всегда должны отказатья. В случае возникновения дилеммы относительно стоимости подарка, сотрудник обязан отказаться от подарка. Жесты уважения и профессиональной признательности могут быть приняты, но сотрудники обязаны немедленно сообщить об этом своему начальству.

 

9. Политическая деятельность сотрудников

В целях беспристрастного и профессионального выполнения работы, Общество ожидает, что сотрудник, являющийся членом политической партии, не будет подчеркивать свою политическую принадлежность и выполнять политическую деятельность в рабочее время, а также, что его принадлежность к политической партии или его политическая приверженность не повлияет на беспристрастное и профессиональное выполнение должностных обязанностей.

 

B. Отношение к имуществу Общества

Обеспечение сохранности принадлежащего Обществу имущества является обязательным условием для выполнения текущей деятельности.

Забота о сохранности принадлежащего Обществу имущества является обязанностью всех работников Общества. 

Активы Общества должны использоваться только для соответствующих деловых и юридических целей. Сотрудники обязаны сообщать о несанкционированном использовании активов Общества. 

Сообщение о несанкционированном использовании активов Общества осуществляется в следующем порядке: непосредственному руководителю, исполнительному директору, компетентному государственному органу. О несанкционированном использовании сообщается следующему субъекту, если предыдущий субъект не дает удовлетворительного ответа работнику в течение пяти рабочих дней с момента письменного или устного сообщения о факте злоупотребления.

 

C. Информационные технологии

Деловая информация и ресурсы информационных технологий представляют собой особое имущество Общества, обладающее большой ценностью. 

Ресурсы информационных технологий включают компьютерное оборудование и компьютерные программы, принадлежащие, используемые или арендуемые Обществом, независимо от физического местоположения, включая, помимо прочего, персональные компьютеры, портативные вычислительные устройства, сетевые серверы, доступ к Интернету, интранет сеть и устройства, а также программы для доступа к электронной почте.

Информацию и ресурсы информационных технологий сотрудники обязаны использовать ответственным образом и в соответствии с актами Общества. Ресурсы информационных технологий должны использоваться исключительно для целей деятельности Общества. Запрещено преследовать, дискриминировать, клеветать или угрожать посредством сообщений. Данное включает отправку или пересылку полученных сообщений, которые оскорбительным образом говорят о расе, поле, возрасте, сексуальной ориентации, религии, политических убеждениях, национальном происхождении, инвалидности, этнической принадлежности, гендерной идентичности или какой-либо другой характеристике, охраняемой законом; отправку, доступ или хранение в любой форме каких-либо оскорбительных или непристойных коммуникаций или материалов; несанкционированное распространение защищенной информации; угрозу безопасности сетевой коммуникации путем раскрытия данных о доступе к системе посторонним лицам; нарушение прав интеллектуальной (промышленной) собственности Общества или любого физического или юридического лица; нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

В соответствии с ограничениями, установленными действующими нормативными актами, Общество оставляет за собой право контролировать оборудование, систему и сетевые операции, включая, помимо прочего, электронную почту, голосовую почту, использование Интернета и любую сохраненную информацию. В целях обеспечения функционирования и безопасности систем информационных технологий и соблюдения деловых, юридических и нормативных требований, уполномоченный персонал и посторонние поставщики услуг могут иметь (не) ограниченный доступ к информации Общества в пределах, установленных законом.

Общество оставляет за собой право прекратить доступ любого пользователя к ресурсам информационных технологий в любое время, с предварительного уведомления или без него.

 

D. Защищенная (конфиденциальная) информация

Защищенная информация является ценным имуществом Общества. Защищенная информация – это информация, которая используется в связи с деятельностью Общества, если она в обычных условиях не является известной или если приняты меры для сохранения ее секретности. Информация, касающаяся специальных или технических знаний, также является защищенной информацией. Защищенная информация может состоять из формул, моделей чувствительной с каоммерческого аспекта информации, используемых в деятельности Общества, то есть информации, которая позволяет Обществу получить преимущество перед конкурентами. Защищенная информация Общества не всегда носит технический характер, и может включать результаты исследований, планы относительно новых финансовых продуктов, стратегические цели, неопубликованную финансовую информацию или информацию о ценообразовании, списки сотрудников (включая их доходы), списки клиентов, поставщиков, информацию, связанную с требованиями клиентов, их приоритетами, деловыми привычками и планами и тому подобное. 

Защищенная информация не должна быть зарегистрирована в соответствии с правилами промышленной или интеллектуальной собственности, но не может быть общеизвестной или общедоступной. 

Сотрудники Общества обязаны обеспечить, чтобы защищенная информация не была раскрыта посторонним лицам, или лицам, работающим в Обществе, у которых нет необходимости владеть такой информацией. Сотрудник может раскрывать или разрешать разглашение защищенной информации: своим руководителям; третьему лицу, если руководитель дал предварительное письменное согласие; когда этого требуют правовые или иные нормативные акты или по приказу компетентного суда или другого компетентного органа или организации; в той степени, в которой защищенная информация стала общедоступной или общеизвестной для общественности во время такого раскрытия, но не в результате незаконного раскрытия защищенной информации; когда этого требует регулирующий и / или государственный орган.

Сотруднику нельзя использовать защищенную информацию для собственной выгоды или в интересах третьих лиц, независимо от того, работают ли данные лица в Обществе. 

После ухода из Общества обязательство сотрудника защищать конфиденциальную информацию Общества продолжается до тех пор, пока такая информация не станет общедоступной или Общество  не заявит, что она больше не считается конфиденциальной информацией. Деловая переписка, печатные материалы, электронные документы или записи любого рода, знания, относящиеся к конкретным процессам, процедурам или специфический способ, которым Общество осуществляет свою деятельность - независимо от того, являются ли они конфиденциальными или нет – представляют собственность Общества. Личные умения и знания, которые приобретаются или совершенствуются в ходе выполнения рабочих процессов в Обществе, являются собственностью сотрудника.

Вопросы относительно того, защищена ли какая-либо информация, следует направлять корпоративному секретарю Общества.

 

E. Отношение к акционерам

Руководство Общества несет ответственность за внедрение современных стандартов качества корпоративного управления. Руководство Общества признает этот процесс в качестве предварительного условия для сохранения и защиты имущественных и управленческих прав акционеров.

Информирование акционеров является обязательным условием ответственного выполнения управленческих функций в Обществе. Акционеров приглашают присутствовать на всех заседаниях общих собраний акционеров, когда у них есть возможность задавать вопросы высшему менеджменту Общества и запрашивать ответы.

 

 

IV ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ

 

1. Информирование общественности

Исключительно важно, чтобы работающие в Обществе сотрудники не отвечали самостоятельно на какие-либо внешние запросы, касающиеся деловой и другой информации. Любой неуместный или неправильный ответ или даже отрицание или опровергание неверной информации, может привести к неблагоприятной огласке и нарушению интересов Общества.

Запросы на проведение собеседований с сотрудниками Общества, связанных с Обществом и его деятельностью, а также выпуск каких-либо сообщений и / или заявлений для СМИ, должны быть предварительно рассмотрены и согласованы исполнительным директором Общества. Интервью, инициированные Обществом, таким же образом должны быть согласованы, прежде чем планировать встречи со средствами массовой информации.

Вышеуказанная политика не распространяется на запросы о предоставлении общедоступной финансовой информации, такой как годовая или квартальная финансовая отчетность или рекламную (коммерческую) деятельность Общества.

Запросы на предоставление финансовой или деловой информации об Обществе направляются Секретарю Общества.

 

 

2. Отношении к конкуренции

Общество желает и требует честной конкуренции. Сотрудники не имеют права на каких-либо условиях участвовать в любых нарушениях законов, защищающих конкуренцию. Правила о защите конкуренции запрещают достижение соглашений между существующими или потенциальными конкурентами, которые наносят ущерб конкуренции. Ключом к соблюдению правил является независимость.

Общество должно действовать самостоятельно в процессе выполнения своей деятельности – при определении цен на свои услуги, скидок, акций, условий предоставления банковских услуг; при выборе клиентов, поставщиков и тому подобное. Незаконные соглашения не должны существовать только в письменной форме, и могут быть достигнуты в устной форме, или могут подразумеваться на основании хода проведения операций или содержания документов. Соглашение, нарушающее права конкуренции, не должно быть успешно выполнено, чтобы быть незаконным.

 


3. Отношение к государственной власти

Общество привержено этическому отношению к государственной власти и работникам в государственной администрации.

Правила и внутренние положения запрещают сотрудникам Общества предлагать деньги или любую другую ценность, прямо или косвенно, государственным чиновникам, политическим партиям или их лидерам, с целью склонить государственных служащих, политические партии или их функционеров оказать влияние на принимаемые государством (правительством) действия и решения, или помочь Обществу в привлечении и сохранении сделок.

Сотрудники Общества всегда обязаны быть прямыми и честными в своей работе и общении с государственными служащими. Любое ложное сообщение, переданное со знанием или намерением государственному служащему (в устной или письменной форме), в частности заявление, сделанное под присягой, может подвергнуть Общество и его сотрудников государственным санкциям.

Время от времени может возникнуть необходимость рассмотреть процессы, которые непосредственно влияют на деятельность Компании. Иногда некоторые открытые вопросы необходимо решать в прямом общении с государственными властями. После тщательного рассмотрения, Обществом будет представлено свое мнение и предложения для государственных органов по конкретным вопросам с целью поддержки властями деловой политики и потребностей Общества. Такое общение с государственными органами является законным и осуществляется в очень прозрачной процедуре.


 

4. Отношение к политическим деятелям

Общество не будет давать пожертвования какой-либо из местных или иностранных политических партий или кандидатов.

Политическое пожертвование включает как прямые взносы (например, деньги), так и пожертвования в натуре. Пожертвования в натуре включают участие в мероприятиях, организуемых с целью сбора денежных средств, добровольную работу людей из Общества в рабочее время и использование принадлежащих Обществу объектов для сбора средств или в других политических целях.

Сотрудники Компании могут вносить личные пожертвования кандидатам или партии, по собственному усморению. Такое личное пожертвование является ответственностью и бременем конкретного человека. Общество не принимает на себя никакую отвественность или обязательство в отношении личныех пожертвований сотрудников Общества.

 

 

5. Отношение к гуманитарной и социальной деятельности

Общество поддерживает проекты по развитию и благосостоянию местного сообщества и государства Черногория.

В таких проектах Общество участвует путем благотворительных мероприятий, в рамках которых оно берет на себя ответственность за поддержку социальных мероприятий, особенно тех, которые направлены на оказание необходимой помощи бедным и обездоленным гражданам Черногории.

Общество стимулирует работников участвовать в благотворительных мероприятиях по своему выбору в свободное время.

 


6. Отношение к окружающей среде

Общество стремится к активной и последовательной охране окружающей среды с целью ее сохранения для нужд будущих поколений.

Сотрудники в Обществе проинструктированы о необходимости соблюдения действующих природоохранных законов и правил. Ни один человек в Обществе не имеет полномочий действовать таким образом, который демонстрирует безответственное отношение к окружающей среде или конкретной экосистеме.

 Для сохранения окружающей среды Общество способствует открытому общению с общественностью и стремится к активному и продуктивному партнерству с местным сообществом.

 

 

 

V РЕАЛИЗАЦИЯ КОДЕКСА (КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА)

 

Опыт показывает, что организационные принципы успешны только в том случае, если они сопровождаются определенными мерами контроля и санкциями.

 

Меры контроля реализуются в форме соответствующих контролей и надзоров, а также проверок их эффективности со стороны Общества и внешних лиц и учреждений.

 

 

1. Внутренний конроль и надзор

Общество обеспечивает кадровые, организационные и материальные предпосылки для существования и функционирования эффективной системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и контроля за соответствием деятельности нормативным актам.

Руководство Компании и другие ответственные лица постоянно и профессионально сотрудничают с институтами внутреннего контроля, что обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля на всех уровнях, что способствует нахождению и своевременному внедрению лучших решений.

Служба внутреннего аудита отчитывается непосредственно правлению Общества, что обеспечивает ее независимость. Задачей внутреннего аудита является проверка соблюдения законов и нормативных актов в области бухгалтерского учета и финансов. Выполнение функции внутреннего аудита достигается путем необъявленного и периодического аудита законности и правильности деловых операций, а также путем привязки контроля к различным сферам деятельности Общества. В этих целях ежегодно составляется план аудита, содержащий центр тяжести аудита с точки зрения охвата области в течение разумного периода времени.

Задача мониторинга соответствия ведения деятельности заключается в проверке соблюдения законов и нормативных актов в юридической, коммерческой и технологической областях, что достигается путем периодической анонсированной проверки соответствующих областей бизнеса. С этой же целью ежегодно составляется план мониторинга соответствия деятельности, который фокусируется на мониторинге соответствия деятельности с точки зрения охвата области в течение разумного периода времени.

 

 

2. Внешний конроль и надзор

Система внешнего контроля состоит из следующих мер:

Ежегодный аудит финансовой отчетности, в рамках которого внешний аудитор предлагает улучшения в письме Руководству. В письме Руководсту Общества содержатся примечания, с помощью которых аудитор выявляет упущения и дает соответствующие предложения по аудиту в целях совершенствования системы внутреннего контроля, а также инструкции по налоговым эффектам, при чем указывается на риски или идентифицированные показатели будущего кризиса.

Проверка конкретных вопросов аудиторами, которые превышают установленный законом объем аудита, в случае специальных заказов;

Проверка соблюдения норм Кодекса корпоративного управления независимым внешним органом.

 

 

3. Санкции за нарушение Кодекса

Санкции за нарушение Кодекса и нормативных актов определяются путем применения действующего законодательства и внутренних правил.

Целью санкции является устранение вредных последствий, возникших в результате нарушения Кодекса и действующих правил  - избежание возникновения такого нарушения в будущем. В случае если выявлено, что произошло нарушение Кодекса, прибегается к организационным и дисциплинарным (трудовым) мерам, от выговора до увольнения, для того чтобы, независимо от санкционных последствий, можно было  надлежащим образом отреагировать на установленное нарушение правил и предотвратить все  будущие правонарушения.

 

 

 

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Кодекс не основан на положениях, которые являются обязывающими для Общества в соответствии с законодательством. Принципы, содержащиеся в Кодексе, являются руководством к повседневному внутреннему и внешнему деловому взаимодействию. Положения Кодекса не являются источником прав для работников в Обществе и / или третьих лиц.

 

Применение Кодекса обязательно для всех работников Общества, членов корпоративных органов и исполнительных руководителей. Соблюдение этических принципов, содержащихся в Кодексе, является обязательным условием сотрудничества с Обществом.

 

Общество будет пересматривать Кодекс на регулярной основе, а также поведение в прошлом и оценивать полученный опыт с целью продвижения общей бизнес-культуры и защиты ценностей, закрепленных в Кодексе.

 

 

 

Подгорица, 4 июня 2015 года