ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Akcionari Banke se obavještavaju da će se II redovna sjednica Skupština akcionara Banke održati dana 29.06.2017. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Moskovska br. 2b/VII sprat, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.