OBAVJEŠTENJE – RESTRUKTURIRANJE KREDITA ILI NASTAVAK MORATORIJUMA

Zapad banka je u skladu sa odredbama „Odluke o privremenim mjerama za  smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. list Crne Gore“ br. 46/20) od 20.05.2020. godine, omogućila korisnicima kredita (pravna lica, fizička lica i preduzetnici) da podnesu Zahtjev za moratorijum na otplatu kredita ili restrukturiranje kredita, slanjem Zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a detaljnije informacije, mogu dobiti i pozivom svog menadžera koji je i do sad bio zadužen za komunikaciju sa korisnikom kredita.
 
Bliži uslovi za odobravanje moratorijuma ili restrukturiranje kredita definisani su u dokumentima:
- Uslovi za odobravanje moratorijuma ili restrukturiranje kredita za pravna lica koja su korisnici po kreditima;
- Uslovi za odobravanje moratorijuma ili restrukturiranje kredita za fizička lica i preduzetnike koja su korisnici po kreditima;
 
Ukoliko Banka korisniku kredita odobri moratorijum ili reprogram, korisnik kredita je u obavezi da prije potpisivanja dokumentacije u vezi sa odobrenim moratorijumom ili reprogramom dostavi orginalnu dokumentaciju koju je proslijedio mejlom.
 
Zahtjev za korišćenje jedne od navedenih pogodnosti, korisnici kredita kod Banke mogu dostaviti počev od 01. juna 2020. godine.

Shodno odredbama Odluke o privremenim mjerama za  smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. list Crne Gore“ br. 46/20) („Odluka CBCG“), Zapad banka AD Podgorica („Banka“) može korisniku kredita da odobri sledeće pogodnosti:
• Restrukturiranje kredita ili
• Moratorijum na otplatu kredita do 90 (devedeset) dana;


Klijenti mogu aplicirati kod Banke za jednu od navednih mogućnosti iz prethodnog stava i to za na sve vrste kredita pravnih lica kod Banke.


Zahtjev za korišćenje jedne od navedenih pogodnosti, korisnici kredita kod Banke mogu dostaviti počev od 01. juna 2020. godine. 


PRAVNA LICA 

I.)    RESTRUKTURIRANJE KREDITA
Banka može korisniku kredita odobriti restrukturiranje kredita na način da će mu odobriti jednu ili više pogodnosti u skladu sa Odlukom CBCG (odobravanje grejs perioda, produženje roka otplate za glavnicu ili kamatu, kapitalizovanje kamate, zamjena postojećeg kredita novim kreditom i dr. pogodnosti) ukoliko korisnik kredita jasno dokumentuje Banci da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije novog koronavirusa i ukoliko procjeni da bi takvim restrukturiranjem finansijka pozicija bila poboljšana i klijent ostvarivao novčane tokove iz kojih će nesmetano moći da otplaćuje kredit.


Potrebni uslovi za razmatranje Zahtjeva  korisnika kredita za restrukturiranje kredita shodno Odluci CBCG 
Da bi Banka uzela u razmatranje Zahtjev korisnika kredita za restrukturiranje kredita shodno Odluci CBCG („Zahtjev za restrukturiranje“) potrebno je da korisnik kredita ispunjava sledeće preduslove:
• da korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od  90 (devedeset) dana;
• da na dan 31.12.2019. godine, kredit korisnika nije bio klasifikovan kao nekvalitetan kredit (klasifikaciona grupa u skladu sa klasifikacijom utvrđenom pozitivnim podzakonskim aktima CBCG: C, D i E);
• da kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini;
• da izvrši dostavljanje dokumentacije Banci osnovom kojih će Banka nedvosmisleno utvrditi da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije;
• da projekcije poslovanja korisnika kredita u budućem periodu treba da pokažu i da su dokazive, da će nakon restrukturiranja kredita kod Banke biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.


Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita 

Ako je korisnik kredita pravno lice (mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće), potrebno je da korisnik kredita dostavi dokaze Banci, da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu. 

U nastavku su navedeni primjeri koji pokazuju šta Banka smatra ugroženom finasijskom pozicijom i način dokumentovanja negativnog uticaja (pri čemu Banka prilikom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje može posmatrati jedan ili više događaja):

• Nemogućnost prodaje ili značajno smanjenje obima prodaje proizvoda na tržištu koji je izazvan uticajem epidemije novog koronavirusa („epidemija“) (npr. otkaz porudžbina, ugovora o isporuci proizvoda i drugih dokumenta iz kojih je moguće utvrditi značajno smanjenje obima prodaje proizvoda na tržištu, poređenje poslovanja korisnika kredita u periodu prije proglašenja epidemije  i nakon proglašenja epidemijeod strane nadležnih organa/tijela Crne Gore);
• Značajan pad berzanske cijene robe koji bi u slučaju da korisnik kredita prodaje robu po toj cijeni mogao da dovede u pitanje održivost privrednog društva;
• Odlaganja ili otkazivanja ugovorenih poslova (npr. turističke agencije, hotelijeri - otkazivanje ili odlaganje aranžmana,  a  gdje se kao osnov za procjenjivanje od strane Banke uzima dokaz: otkaz ugovora i/ili  rezervacija na booking-u i sl. poređenjem sa prethodnom godinom poslovanja);
• Otkazivanje ili smanjenje očekivanih priliva po osnovu ugovora (npr. od usluge koja se pruža, od zakupa i sl.) a koji je služio kao primarni izvor otplate kredita i prije epidemije i po kom osnovu je kredit do pojave epidemije uredno otplaćivan od strane korisnika kredita. Kao dokaz, korisnik kredita može priložiti Banci: otkaz ugovora, dokaz o smanjenju cijene za izvršene usluge, dokaz o smanjenju zakupnine i sl.);
• Kašnjenje u prilivima po osnovu ugovora po kojima je korisniku kredita odobren kredit zbog raznih okolnosti koje su izazvane epidemijom (npr. pomjerena dinamika izvođenja radova u građevinarstvu u odnosu na ugovorenu, nedostatak radne snage koju si činili stranci koja je neophodna za završetak investicije, a koju, u kratkom roku, nije moguće zamjeniti sa domaćom radnom snagom i sl. a što, posljedično, dovodi i do pomjeranja planiranog priliva koji se očekuju od investicije, gubitak tržišta ili smanjenje prodajnog tržišta, odustanak od već zaključenih ugovora i sl. Isto se dokazuje pismima, dopisima i dr. dokumentima koje su korisnici kredita dobili od strane podizvođača, naručilaca radova, kupaca i sl., kao i upoređivanjem obima prodaja u periodu prije epidemije i od dana proglašenja epidemije od strana nadležnih organa/tijela Crne Gore ili upoređivanjem istog perioda za prethodnu poslovnu godinu i tekuću godinu;
• Drugim okolnostima, koje nijesu prethodno navedene, a koje se mogu dokumentovati i iz kojih se, nedvosmisleno, može utvrditi da je korisniku kredita pogoršana finansijska pozicija nakon proglašenja epidemije od strane nadležnih organa/tijela Crne Gore ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu.


Dokumentacija koju je korisnik kredita dužan dostaviti Banci u postupku razmatranja:
1)    Zahtjev za restrukturiranje na memorandumu pravnog lica u kom se objašnjava negativan uticaj novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita;
2)    Dokumenti koji dokazuju da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije novog koronavirusa (pojašenjeno u okviru dijela  Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita);
3)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za tekući period 2020. godine i isti za uporedni period prethodne godine);
4)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za 2019. tu godinu);
5)    Potpisanu Saglasnost korisnika kredita - klijenta kreditno - garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra;
6)    Projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za cjelokupni period trajanja kredita (po godinama), osim u slučaju kad je izvor otplate jasno odvojiv (Banka ima uspostavljenu zalogu nad budućim novčanim potraživanjima koji su jasni i omogućavaju urednu otplatu po kreditu, te Banka može sama da projektuje bilansne pozicije);
7)    Izjava o licima povezanim sa podnosiocem Zahtjeva za restrukturiranje;
8)    Drugu potrebnu dokumentaciju koju je korisnika kredita dužan dostaviti na zahtjev Banke tokom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje.

U slučaju ne dostavljanja kompletne dokumentacije predviđene u prednjem stavu od 1) do 8), Banka neće uzeti u razmatranje Zahtjev za restrukturiranje i obavjestiće korisnika kredita da je Zahtjev za restruktuiranje nepotpun i da ga neće razmatratiti i odlučivati po njemu.
Podnošenje Zahtjeva za restrukturiranje od strane korisnika kredita ne implicira da će isti biti odobren od strane Banke po automatizmu, već će Banka, osnovom njegovog podnošenja, isti razmotriti i donijeti odluku i o tome obavjestiti korisnika kredita.II.)    Moratorijum na otplatu kredita


Pojašnjenje moratorijuma
U periodu važenja Odluke CBCG, korisnik kredita na čije je finansijsko stanje negativno uticala epidemija može tražiti moratorijum na period od: 30 (trideset), 60 (šezdeset) ili 90 (devedeset) dana. 
Moratorijum na otplatu kredita obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) tokom trajanja moratorijuma. Za vrijeme trajanja moratorijuma, Banka ne obračunava zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, ne pokreće postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja. Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka obračunava kamatu za period trajanja moratorijuma i ista se na kraju trajanja perioda moratorijuma dodaje glavnom dugu i raspoređuje ravnomjerno na preostali rok dospijeća, koji uključuje produženje perioda otplate kredita za period trajanja moratorijuma, bez izmjene ostalih ugovornih uslova i načina obračuna kamate. U slučaju da Banka odobri moratorijum korisniku kredita, troškove eventualnog aneksiranja ugovora o kreditu i uspostavljanja kolaterala snosi Banka.
Osim moratorijuma koji podrazumjeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) tokom trajanja moratorijuma, korisnik kredita može posebno, u okviru Zahtjeva za moratorijum, da navede da zahtjeva od Banke sprovođenje moratorijuma na način da je odabrao jednu od dvije opcije:
• moratorijum glavnice kredita, dok bi se obračunata kamata tokom trajanja perioda moratorijuma, jednokratno platila Banci od strane korisnika kredita nakon njegovog isteka;
• moratorijum koji podrazumjeva da se nakon njegovog isteka jednokratno plate Banci od strane korisnika kredita svi obračunati anuiteti iz perioda trajanja moratorijuma.
Nakon isteka perioda trajanja moratorijuma, korisnici kredita će nastaviti sa otplatom kredita, u skladu sa novim planom otplate koji će im izdati Banka.
Korisnici kredita koji su koristili pravo na moratorijum u skladu sa prethodnom Odlukom o privremenim mjerama ("Službeni list CG", br. 19/20, 28/20 i 42/20), imaju pravo da nakon njegovog isteka podnesu Zahtjev za odobravanje moratorijuma („Zahtjev za moratorijum“) pod uslovima utvrđenim Odlukom CBCG. 
Banka će u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema urednog Zahtjeva za moratorijum obavijesti korisnika kredita da li mu je odobreno sprovođenje moratorijuma u skladu sa uslovima definisanim od strane Banke i isti sprovesti u svojim poslovnim knjigama.
Cilj odobravanja, prethodno navedenog, moratorijuma u skladu sa novom Odlukom CBCG od strane Banke je olakšavanje korisnicima kredita prevazilaženja negativnih uticaja epidemije novog  koronavirusa, a koji su u prethodnom periodu imali održivo poslovanje i čiji su problemi u poslovanju, odnosno prihodima, privremenog karaktera.  
 
Potrebni uslovi za razmatranje Zahtjeva za moratorijum
Da bi Banka uzela u razmatranje Zahtjev korisnika kredita za moratorijum kredita shodno Odluci CBCG („Zahtjev za moratorijum “) potrebno je da korisnik kredita ispunjava sledeće preduslove:
• da korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od  90 (devedeset) dana;
• da na dan 31.12.2019. godine, kredit korisnika nije bio klasifikovan kao nekvalitetan kredit (klasifikaciona grupa u skladu sa klasifikacijom utvrđenom pozitivnim podzakonskim aktima CBCG: C, D i E);
• da kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini;
• da izvrši dostavljanje dokumentacije Banci osnovom kojih će Banka nedvosmisleno utvrditi da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije;


Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita 

Ako je korisnik kredita pravno lice (mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće), potrebno je da korisnik kredita dostavi dokaze Banci, da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu. 

U nastavku su navedeni primjeri koji pokazuju šta Banka smatra ugroženom finasijskom pozicijom i način dokumentovanja negativnog uticaja (pri čemu Banka prilikom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje može posmatrati jedan ili više događaja):

• Nemogućnost prodaje ili značajno smanjenje obima prodaje proizvoda na tržištu koji je izazvan uticajem epidemije novog koronavirusa („epidemija“) (npr. otkaz porudžbina, ugovora o isporuci proizvoda i drugih dokumenta iz kojih je moguće utvrditi značajno smanjenje obima prodaje proizvoda na tržištu, poređenje poslovanja korisnika kredita u periodu prije proglašenja epidemije  i nakon proglašenja epidemije od strane nadležnih organa/tijela Crne Gore);
• Značajan pad berzanske cijene robe koji bi u slučaju da korisnik kredita prodaje robu po toj cijeni mogao da dovede u pitanje održivost privrednog društva;
• Odlaganja ili otkazivanja ugovorenih poslova (npr. turističke agencije, hotelijeri - otkazivanje ili odlaganje aranžmana, i dr., a  gdje se kao osnov za procjenjivanje od strane Banke uzima dokaz: otkaz ugovora i/ili  rezervacija na booking-u i sl. poređenjem sa prethodnom godinom poslovanja);
• Otkazivanje ili smanjenje očekivanih priliva po osnovu ugovora (npr. od usluge koja se pruža, od zakupa i sl.) a koji je služio kao primarni izvor otplate kredita i prije epidemije i po kom osnovu je kredit do pojave epidemije uredno otplaćivan od strane korisnika kredita. Kao dokaz, korisnik kredita može priložiti Banci: otkaz ugovora, dokaz o smanjenju cijene za izvršene usluge, dokaz o smanjenju zakupnine i sl.);
• Kašnjenje u prilivima po osnovu ugovora po kojima je korisniku kredita odobren kredit zbog raznih okolnosti koje su izazvane epidemijom (npr. pomjerena dinamika izvođenja radova u građevinarstvu u odnosu na ugovorenu, nedostatak radne snage koju si činili stranci koja je neophodna za završetak investicije, a koju, u kratkom roku, nije moguće zamjeniti sa domaćom radnom snagom i sl. a što, posljedično, dovodi i do pomjeranja planiranog priliva koji se očekuju od investicije, gubitak tržišta ili smanjenje prodajnog tržišta, odustanak od već zaključenih ugovora i sl. Isto se dokazuje pismima, dopisima i dr. dokumentima koje su korisnici kredita dobili od strane podizvođača, naručilaca radova, kupaca i sl., kao i upoređivanjem obima prodaja u periodu prije epidemije i od dana proglašenja epidemije od strana nadležnih organa/tijela Crne Gore ili upoređivanjem istog perioda za prethodnu poslovnu godinu i tekuću godinu;
• Drugim okolnostima, koje nijesu prethodno navedene, a koje se mogu dokumentovati i iz kojih se, nedvosmisleno, može utvrditi da je korisniku kredita pogoršana finansijska pozicija nakon proglašenja epidemije od strane nadležnih organa/tijela Crne Gore ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu.


Dokumentacija koju je korisnik kredita dužan dostaviti Banci u postupku razmatranja:
1)    Zahtjev za moratorijum na memorandumu pravnog lica u kom se objašnjava negativan uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita;
2)    Dokumenti koji dokazuju da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije (pojašenjeno u okviru dijela Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita);
3)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za tekući period 2020. godine i isti za uporedni period prethodne godine);
4)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za 2019. tu godinu) ukoliko već nije dostavljen; 
5)    Potpisanu Saglasnost korisnika kredita - klijenta kreditno - garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra;
6)    Izjava o licima povezanim sa podnosiocem Zahtjeva za restrukturiranje;
7)    Drugu potrebnu dokumentaciju koju je korisnika kredita dužan dostaviti na zahtjev Banke tokom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje.

U slučaju ne dostavljanja kompletne dokumentacije predviđene u prednjem stavu od 1) do 7), Banka neće uzeti u razmatranje Zahtjev za moratorijum i obavjestiće korisnika kredita da je Zahtjev za restruktuiranje nepotpun i da ga neće razmatratiti i odlučivati po njemu.
Podnošenje Zahtjeva za moratorijum od strane korisnika kredita ne implicira da će isti biti sproveden od strane Banke po automatizmu, već će Banka, osnovom njegovog podnošenja, isti razmotriti i donijeti odluku i o tome obavjestiti korisnika kredita.Shodno odredbama Odluke o privremenim mjerama za  smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. list Crne Gore“ br. 46/20) („Odluka CBCG“), Zapad banka AD Podgorica („Banka“) može korisniku kredita da odobri sledeće pogodnosti:
•    Restrukturiranje kredita ili
•    Moratorijum na otplatu kredita do 90 (devedeset) dana;


Klijenti mogu aplicirati kod Banke za jednu od navednih mogućnosti iz prethodnog stava i to za na sve vrste kredita fizičkih lica i preduzetnika kod Banke. Zahtjev za korišćenje jedne od navedenih pogodnosti, korisnici kredita kod Banke mogu dostaviti počev od 01. juna 2020. godine. 


I.)    RESTRUKTURIRANJE KREDITA
Banka može korisniku kredita odobriti restrukturiranje kredita na način da će mu odobriti jednu ili više pogodnosti u skladu sa Odlukom CBCG (odobravanje grejs perioda, produženje roka otplate za glavnicu ili kamatu, kapitalizovanje kamate, zamjena postojećeg kredita novim kreditom i dr. pogodnosti) ukoliko korisnik kredita jasno dokumentuje Banci da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije novog koronavirusa i ukoliko procjeni da bi takvim restrukturiranjem finansijka pozicija bila poboljšana i klijent ostvarivao novčane tokove iz kojih će nesmetano moći da otplaćuje kredit.


Potrebni uslovi za razmatranje Zahtjeva  korisnika kredita za restrukturiranje kredita shodno Odluci CBCG 

Da bi Banka uzela u razmatranje Zahtjev korisnika kredita za restrukturiranje kredita shodno Odluci CBCG („Zahtjev za restrukturiranje“) potrebno je da korisnik kredita ispunjava sledeće preduslove:
•    da korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od  90 (devedeset) dana;
•    da na dan 31.12.2019. godine, kredit korisnika nije bio klasifikovan kao nekvalitetan kredit (klasifikaciona grupa u skladu sa klasifikacijom utvrđenom pozitivnim podzakonskim aktima CBCG: C, D i E);
•    da kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini;
•    da izvrši dostavljanje dokumentacije Banci osnovom kojih će Banka nedvosmisleno utvrditi da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije;

Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita 


Ako je korisnik kredita fizičko lice ili preduzetnik potrebno je da korisnik kredita dostavi dokaze Banci, da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na prihode. 

U nastavku su navedeni primjeri koji pokazuju šta Banka smatra ugroženom finasijskom pozicijom i način dokumentovanja negativnog uticaja (pri čemu Banka prilikom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje može posmatrati jedan ili više događaja):

•    Dokaz da je korisnik kredita -fizičko lice ostao bez prihoda ili su isti značajno smanjeni (primanja, zarade, prilivi po osnovu ugovora o zakupu, ugovora o djelu i dr.). Kao dokaz korisnik kredita može priložiti Banci: Rješenje o otkazu Ugovora o radu kod poslodavca kod kojeg je korisnik kredita bio zaposlen; Rješenje o smanjenju zarade (Banka će analizirati da li je smanjenje zarade od značaja i utiče li na egzistenciju korisnika kredita), smanjenje cijena zakupnine dostavljanjem aneksa postojećih ugovora koji su bili izvor otplate po kreditu i dr.
•    Odlaganja ili otkazivanja ugovorenih poslova ili ugovorenih usluga (fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost  ili preduzetnici u oblasti turizma, ugostiteljstva, usluga, a  gdje se kao osnov za procjenjivanje od strane Banke uzima dokaz: otkaz Ugovora i/ili rezervacija na booking-u i sl., poređenjem sa prethodnom godinom/periodom poslovanja) i sl.
•    Drugim okolnostima, koje nijesu prethodno navedene, a koje se mogu dokumentovati i iz kojih se, nedvosmisleno, može utvrditi da je korisniku kredita pogoršana finansijska pozicija nakon proglašenja epidemije od strane nadležnih organa/tijela Crne Gore ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegove prihode od dana pojave ovog virusa u svijetu.


Dokumentacija koju je korisnik kredita dužan dostaviti Banci u postupku razmatranja:
Fizičko lice – korisnik kredita dostavlja sljedeću dokumentaciju:
1)    Zahtjev za restrukuriranje koji je svojeručno potpisan u kom se objašnjava negativan uticaj novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita;
2)    Dokumenti koji dokazuju da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije novog koronavirusa (pojašnjeno u okviru dijela Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita);
3)    Potpisanu Saglasnost klijenta kreditno-garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra;
4)    Izjava o licima povezanim sa podnosiocem Zahtjeva;
5)    Drugu potrebnu dokumentaciju koju je korisnik kredita dužan dostaviti na zahtjev Banke tokom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje.

 Preduzetnik, osim dokumentacije koja je prethodno navedena dostavlja i :
6)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za tekući period 2020. godine i isti za uporedni period prethodne godine);
7)    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za 2019. tu godinu);
8)    Projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za cjelokupni period trajanja kredita (po godinama), osim u slučaju kad je izvor otplate jasno odvojiv (Banka ima uspostavljenu zalogu nad budućim novčanim potraživanjima koji su jasni i omogućavaju urednu otplatu po kreditu, te Banka može sama da projektuje bilansne pozicije);


U slučaju ne dostavljanja kompletne dokumentacije predviđene u prednjem stavu od 1) do 5) za fizička lica i od 1) do 8) za preduzetnike, Banka neće uzeti u razmatranje Zahtjev za restrukturiranje i obavjestiće korisnika kredita da je Zahtjev za restruktuiranje nepotpun i da ga neće razmatratiti i odlučivati po njemu.


Podnošenje Zahtjeva za restrukturiranje od strane korisnika kredita ne implicira da će isti biti odobren od strane Banke po automatizmu, već će Banka, osnovom njegovog podnošenja, isti razmotriti i donijeti odluku i o tome obavjestiti korisnika kredita.

II.)    Moratorijum na otplatu kredita


Pojašnjenje moratorijuma
U periodu važenja Odluke CBCG, korisnik kredita na čije je finansijsko stanje negativno uticala epidemija može tražiti moratorijum na period od: 30 (trideset), 60 (šezdeset) ili 90 (devedeset) dana. 


Moratorijum na otplatu kredita obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) tokom trajanja moratorijuma. Za vrijeme trajanja moratorijuma, Banka ne obračunava zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, ne pokreće postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja. Za vrijeme trajanja moratorijuma Banka obračunava kamatu za period trajanja moratorijuma i ista se na kraju trajanja perioda moratorijuma dodaje glavnom dugu i raspoređuje ravnomjerno na preostali rok dospijeća, koji uključuje produženje perioda otplate kredita za period trajanja moratorijuma, bez izmjene ostalih ugovornih uslova i načina obračuna kamate. U slučaju da Banka odobri moratorijum korisniku kredita, troškove eventualnog aneksiranja ugovora o kreditu i uspostavljanja kolaterala snosi Banka.


Osim moratorijuma koji podrazumjeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) tokom trajanja moratorijuma, korisnik kredita može posebno, u okviru Zahtjeva za moratorijum, da navede da zahtjeva od Banke sprovođenje moratorijuma na način da je odabrao jednu od dvije opcije:
•    moratorijum glavnice kredita, dok bi se obračunata kamata tokom trajanja perioda moratorijuma, jednokratno platila Banci od strane korisnika kredita nakon njegovog isteka;
•    moratorijum koji podrazumjeva da se nakon njegovog isteka jednokratno plate Banci od strane korisnika kredita svi obračunati anuiteti iz perioda trajanja moratorijuma.


Nakon isteka perioda trajanja moratorijuma, korisnici kredita će nastaviti sa otplatom kredita, u skladu sa novim planom otplate koji će im izdati Banka.


Korisnici kredita koji su koristili pravo na moratorijum u skladu sa prethodnom Odlukom o privremenim mjerama ("Službeni list CG", br. 19/20, 28/20 i 42/20), imaju pravo da nakon njegovog isteka podnesu Zahtjev za odobravanje moratorijuma („Zahtjev za moratorijum“) pod uslovima utvrđenim Odlukom CBCG. 


Banka će u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema urednog Zahtjeva za moratorijum obavijesti korisnika kredita da li mu je odobreno sprovođenje moratorijuma u skladu sa uslovima definisanim od strane Banke i isti sprovesti u svojim poslovnim knjigama.


Potrebni uslovi za razmatranje Zahtjeva 
Da bi Banka uzela u razmatranje Zahtjev korisnika kredita za moratorijum kredita shodno Odluci CBCG („Zahtjev za moratorijum “) potrebno je da korisnik kredita ispunjava sledeće preduslove:
•    da korisnik kredita na dan 31.12.2019. godine nije imao kašnjenje u otplati kredita duže od  90 (devedeset) dana;
•    da na dan 31.12.2019. godine, kredit korisnika nije bio klasifikovan kao nekvalitetan kredit (klasifikaciona grupa u skladu sa klasifikacijom utvrđenom pozitivnim podzakonskim aktima CBCG: C, D i E);
•    da kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini;
•    da izvrši dostavljanje dokumentacije Banci osnovom kojih će Banka nedvosmisleno utvrditi da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije;

Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita 

Korisnik kredita fizičko lice ili preduzetnik dostavlja dokaze Banci, da mu je finansijska pozicija pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegove prihode od dana pojave ovog virusa u svijetu. 


U nastavku su navedeni primjeri koji pokazuju šta Banka smatra ugroženom finasijskom pozicijom i način dokumentovanja negativnog uticaja (pri čemu Banka prilikom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje može posmatrati jedan ili više događaja):

•    Dokaz da je korisnik kredita -fizičko lice ostao bez prihoda ili su isti značajno smanjeni (primanja, zarade, prilivi po osnovu ugovora o zakupu, ugovora o djelu i dr.). Kao dokaz korisnik kredita može priložiti Banci: Rješenje o otkazu Ugovora o radu kod poslodavca kod kojeg je korisnik kredita bio zaposlen; Rješenje o smanjenju zarade (Banka će analizirati da li je smanjenje zarade od značaja i utiče li na egzistenciju korisnika kredita), smanjenje cijena zakupnine dostavljanjem aneksa postojećih ugovora koji su bili izvor otplate po kreditu i dr.
•    Odlaganja ili otkazivanja ugovorenih poslova ili usluga (fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost  ili preduzetnici u oblasti turizma, ugostiteljstva, usluga, a  gdje se kao osnov za procjenjivanje od strane Banke uzima dokaz: otkaz Ugovora i/ili rezervacija na booking-u i sl., poređenjem sa prethodnom godinom/periodom poslovanja);
•    Drugim okolnostima, koje nijesu prethodno navedene, a koje se mogu dokumentovati i iz kojih se, nedvosmisleno, može utvrditi da je korisniku kredita pogoršana finansijska pozicija nakon proglašenja epidemije od strane nadležnih organa/tijela Crne Gore ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegove prihode od dana pojave ovog virusa u svijetu.


Dokumentacija koju je korisnik kredita dužan dostaviti Banci u postupku razmatranja:

Fizičko lice – korisnik kredita dostavlja sljedeću dokumentaciju:
1)    Zahtjev za restrukuriranje koji je svojeručno potpisan u kom se objašnjava negativan uticaj novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita;
2)    Dokumenti koji dokazuju da je finansijska pozicija korisnika kredita pogoršana ili će biti pogoršana u bliskoj budućnosti, usljed negativnog uticaja epidemije novog koronavirusa (pojašenjeno u okviru dijela  Dokumentovanje i način utvrđivanja negativnog uticaja novog koronavirusa na finansijsku poziciju korisnika kredita);
3)    Potpisanu Saglasnost klijenta kreditno-garantne institucije za pristup podacima iz kreditnog registra;
4)    Izjava o licima povezanim sa podnosiocem Zahtjeva;
5)    Drugu potrebnu dokumentaciju koju je korisnik kredita dužan dostaviti na zahtjev Banke tokom razmatranja Zahtjeva za restrukturiranje.


Preduzetnik, osim dokumentacije koja je prethodno navedena dostavlja i :
•    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za tekući period 2020. godine i isti za uporedni period prethodne godine);
•    Finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, bruto bilans -zaključni list, analitika kupaca i dobavljača  za 2019. tu godinu).

Podnošenje Zahtjeva za moratorijum od strane korisnika kredita ne implicira da će isti biti sproveden od strane Banke po automatizmu, već će Banka, osnovom njegovog podnošenja, isti razmotriti i donijeti odluku i o tome obavjestiti korisnika kredita.